Hankkeen taustaa

 • Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävä turvaamien on hallituksen yksi keskeinen tavoite ikäihmisten palvelujen toimenpidekokonaisuutta
 • Palvelujärjestelmän taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden turvaaminen (ikäohjelma vuoteen 2030), kotihoito on tässä keskeisessä roolissa
 • Ikäihmisten palvelujen lainsäädännön toinen vaihe koskee erityisesti kotihoitoa
 • Kansallisella ohjauksella varmistetaan, että iäkkäiden palvelussa on käytössä kansallisesti yhtenäisiä ja asukkaiden tarpeisiin vastaavia toimintamalleja

Yhteys Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan

 • Iäkkäät ovat merkittäviä sote -keskuspalvelujen käyttäjiä, palvelut tulee järjestää osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta
 • Tulevaisuuden sote –keskusohjelmaan on kirjattu, että hallitusohjelmaan sisältyvät kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan erillisenä hankkeena, joka on osa muuta iäkkäiden palvelujen kehittämisen kokonaisuutta ja jolla on yhteys perustason palvelujen kehittämiseen
 • Hankkeen valmistelu ja toteuttaminen tulee sovittaa yhteen Tulevaisuuden sote –keskusohjelman kanssa

Hankkeen kansallinen tavoite ja sisältö

 • Hankkeessa tuetaan hyvinvointialueita iäkkäiden kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä eli sote-uudistuksen toimeenpanossa
 • Hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalli. 
 • Keskeisenä välineen on ikäihmisten palvelujen Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023
  • palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä
  • oikeat palvelut oikeaan aikaan
  • riittävä ja osaava henkilöstö
  • palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Etelä-Pohjanmaan hankkeen tavoitteet

 • Ajanmukaiset ja toimintaan soveltuvat ICT ja teknologiaratkaisut ovat käytössä
 • Ikäihmisten asiakasohjauksen toiminta ja prosessit ovat yhteneväiset, palvelutarpeen arviointi on tasapuolista ja moniammatillisen yhdyspintatyön prosessit on kuvattu ja luodut toimintamallit ovat käytössä
 • Kotihoidon prosessit ovat yhteneväiset ja tiedolla johtamisen välineitä hyödynnetään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti
 • Kotihoidon lääkäripalvelujen prosessit on kuvattu ja palvelut ovat saatavilla 24/7
 • Kotona asuvat iäkkäät saavat kuntoutusta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa
 • Muistisairaiden palveluketju toimii ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä
 • Gerontologisen sosiaalityön asema ja osaaminen on vahvistunut osana ohjausta, neuvontaa, palvelutarpeen arviointia ja palvelujen toteuttamista
 • Ikäihmisille suunnattu vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli toimii hyvinvointialueella