Toimeksi-hankkeen toiminta-aika on 1.10.2020–31.12.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Seinäjoen kaupungille valtionavustuksen hankkeen toteuttamiseen. 

Keskeisimmät tavoitteet ja toteutus 

Työkykyohjelma 

Työkykyohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019–2023. 

Ohjelman tarkoituksena on  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä 
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä 
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta 

TOIMEKSI-hankkeen tavoitteet 

TOIMEKSI-hankkeessa kehitetään Työkykyohjelman molempia toimenpidekokonaisuuksia, jotka ovat: 

 1. Työkyvyn tuki osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta 
 • alueella on toimiva työkyvyn tuen palvelukokonaisuus 
 • työkyvyn tuen prosessi on rakennettu monialaisesti ja yhdessä 
 • työ- ja toimintakyvyn arviointi on tunnistettu palvelutarpeen osaprosessina 
 1. Tuetun työllistymisen menetelmät 
 • sosiaalihuollon rooli vahvistuu työkyvyn ja työhön sijoittumisen tukemisessa 
 • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta vahvistuu 
 • tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttö sosiaalihuollossa on lisääntynyt 

TOIMEKSI-hanketta viedään eteenpäin monialaisena kehittämistyönä. Tässä hankkeessa monialaisuudella tarkoitetaan seuraavia sidosryhmiä: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, kunnat ja kuntien työllisyydenhoito, TE-toimisto, ELY-keskus, kuntakokeilut, TYP, Ohjaamot, työpajat, muut työllisyyshankkeet, Kela, työterveys, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, järjestöt, kehittämisorganisaatiot ja muut sidosryhmät. 

Hankkeen organisoituminen 

Hankepäällikkönä toimii Tytti Luoto ja hanketyöntekijöinä ovat Minna Paloheimo-Asunmaa, Anu Tikkala, Marika Ylikojola ja Pirjo Kankaanpää. Kela tukee hankkeen tavoitteiden toteutumista ja on nimennyt hankkeeseen oman työntekijän Hanna-Mari Raittisen .

TOIMEKSI-hankkeella on yhteinen ohjausryhmärakenne Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Moniammatillinen projektiryhmä toimii tukena Toimeksi-hankkeen käytännön työlle.  

Hankkeen tausta 

Kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvan TOIMEKSI-hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toteuttaa TOIMEKSI-hankkeen osahanketta. Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät. 

Hankkeen valmisteluun on osallistunut laaja-alainen työryhmä, jossa edustus on ollut muun muassa seuraavista organisaatioista: sosiaalityö, TE-toimisto, Kela, TYP, ELY-keskus, työllisyyden kuntakokeilu, järjestö ja Eskoo. 

TOIMEKSI-hanke on osa Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hanketta (lisätietoja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeesta).

TOIMEKSI-hankkeen valmistelussa on hyödynnetty alueella tehtyä viime vuosien kehittämistyötä sekä ajankohtaisia kehittämishankkeita. 

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki.