Mitä  

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia. 

Miten  

Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja ja ennaltaehkäisevää työtä mukaan lukien elintapaohjaus osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kokonaisuutta.

Erityisesti huomioita kiinnitetään järjestöjen, yhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön (esimerkiksi perhekeskukset ja kohtaamispaikat), mielenterveyden edistämiseen ja päihdehaittojen ehkäisyyn sekä suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevää toimintaan.

Osallistavien ja toimintakykyä edistävien sosiaalityön menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoon liittyvä sosiaalihuollon kehittämisohjelma. Lisätietoja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaalihuollon kehittämisohjelma.  

Miksi  

Ennaltaehkäiseviin toimintoihin panostaminen mahdollistaa varhaisen puuttumisen, palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannus-tehokkuuden. Tämä näkyy esimerkiksi keventyneinä erikoissairaanhoidon palvelutarpeena sekä sosiaalihuollon varhaiseen tuen ja matalan kynnyksen tai kynnyksettömien palveluiden lisääntymisenä.