Etelä-Pohjanmaalla matalan kynnyksen palvelut ja kotiin vietävät palvelut ovat vähäisiä sekä laitoshoitoa ja asumispalveluja käytetään enemmän kuin Suomessa keskimäärin (THL:n arviointiraportti 2019). Palvelujen toteuttaminen tapahtuu Etelä-Pohjanmaan alueella monella tavoin ja asukkaat saavat eritasoista palvelua eri puolilla maakuntaa. Palvelun saatavuus laitoshoidosta avohoitoon siirryttäessä ei ole tasapuolista eikä katkeamatonta. 

Sote-uudistuksessa tullaan kehittämään päihde- ja mielenterveyspalveluja seuraavista näkökulmista: 

Laitoshoidon kokonaisuus

Psykiatrinen laitoshoito siirtyy syksyllä 2021 uusiin tiloihin M-taloon. Psykogeriatrinen osasto Y4 jatkaa toimintaansa entisissä tiloissa keskussairaalan Y-talossa. Potilaspaikkamäärä pysyy muuttoa edeltävällä tasolla.
Päihdehoidon laitoskuntoutuksen osaston perustamiseen liittyvää selvitystyötä jatketaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon, vaativan päihdehuollon selvitystyöryhmän sekä sairaanhoitopiirin tilakeskuksen kanssa. Toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2022 aikana.

Kynnyksettömät ja matalan kynnyksen palvelut

Palvelujen rakennetta suunnitellaan siten, että hyvinvointialueen asukkailla on paremmat mahdollisuudet saada omasta sote-keskuksestaan nopeammin apua mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmiin. Palveluiden saatavuus etenkin arkipäivisin paranee. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota jatkohoitoon siirtymisen nopeuttamiseen, ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä parannetaan.

Kotiin vietävät ja kotoa käytettävät palvelut

Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään yhdessä tietohallinnon kanssa. Palveluja yhtenäistetään siten, että hyvinvointialueella on tasapuolisesti saatavissa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon erikoistuneita liikkuvia tiimejä. Liikkuvat tiimit mahdollistavat sen, että kotiin vietäviä palveluita voidaan suunnitella entistä joustavammin.

Asumisen tuki

Asumispalvelut jaotellaan tulevaisuudessa viiteen erityyppiseen palveluun. Asumisen tuen ohjausta ja valvontaa varten suunnitellaan toimintamallia, jonka avulla palveluiden käyttöä ja toimintaa voidaan seurata ajantasaisemmin.

Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien, kuntayhtymien sekä järjestöjen edustajista on koottu työryhmä, joka on mukana valmistelemassa asukaslähtöisiä palveluita sekä uutta rakennetta päihde- ja mielenterveystyön toteuttamiseen.