Tavoite

Palveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.

Mitä  

Asiakkaan palvelut voivat muodostua useista eri palvelukanavista ja kokonaisuuksista. Palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta kehitetään esimerkiksi laajentamalla palveluaikoja sekä kehittämällä sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, jotka hyödyntävät asiakkaiden eri palvelutarpeiden mukaisia asiointi- ja omahoitopalveluja. Erityistä huomioita kiinnitetään digitaalisten ja sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita. 

Palvelukokonaisuuksien osalta keskitytään vammaishuollon palveluiden yhtenäisen toimintamallin kehittämiseen. Yhtenäinen toimintamalli yhdenmukaistaa asiakkaille tarjottavien palvelujen myöntämistä asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toimintamallin avulla varmistamme alueen asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja saumattomat palvelupolut. 

Ikäihmisten asiakasohjausta kehitetään edelleen ja suunnitellaan yleinen asiakasohjauksen malli, joka on monistettavissa esimerkiksi kunnissa toimiviin perhekeskuksiin. 

Hoito- ja palveluketjujen kuvaamiseen hankitaan uusi sähköinen alusta, joka toimii sairaanhoitopiirin verkkosivuilla kaikille avoimena täyttäen saavutettavuusdirektiivin ehdot. Hoito- ja palveluketjut antavat asiakkaille ajantasaista tietoa, tasalaatuistavat annettavia palveluja sekä antavat ammattilaisille työkaluja työn tekemiseen ja selkeyttävät eri ammattilaisten välistä työnjakoa. 

Miten  

  • Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen 
  • Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien käyttöönotto yhteisen määrittelyn mukaisesti 

Miksi 

Uudistamalla toimintatapoja ja kehittämällä ihmislähtöisiä palvelukokonaisuuksia kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja sekä hallitaan kustannusten nousua. Sujuvat ja tarpeenmukaiset palvelupolut asiakkaille.  

Muistipotilaan palveluketju 

Työssä koostetaan monialaisen ja -ammatillisen maakunnallisen työryhmän toimesta kaikille avoin maakunnallinen yhtenäinen sähköisessä muodossa oleva muistipotilaan palveluketju vuoden 2021 aikana. Työskentelyssä on mukana myös muistisairaita ja heidän läheisiään. 

Yhtenäisellä palveluketjulla edistetään aivoterveyttä ja muistisairauden riskien vähentämistä, varhaista tunnistamista, arvostavaa kohtaamista sekä tarjotaan tietoa ja tukea muistipotilaille, läheisille ja ammattilaisille. Lisäksi ammattilaiset saavat työkaluja, joita hyödyntää omassa työssään. Tarkoituksena on, että maakunnan joka alueella jokaisella muistisairaalla ja läheisellä olisi samanlaiset mahdollisuudet saada tukea ja tietoa muistisairauden eri vaiheissa. Tavoitteena on muistipotilaan hyvä elämänlaatu, toimintakyky ja tarkoituksenmukaiset palvelut.

Lue lisää: Kohtaamisia muistisairaan kanssa.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluista on valittu selvittelyyn kolme palvelukokonaisuutta, joiden yhtenäistämistä lähdetään edistämään maakunnassa. Työskentely on aloitettu asumispalveluista ja henkilökohtaisesta avusta.

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Vaikeavammaiselle kunta järjestää asumista, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Yhtenäistäminen aloitetaan pitkäaikaisen asumisen muodoista, joita ovat tuettu asuminen, palveluasuminen / ohjattu asuminen sekä tehostettu palveluasuminen.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelumuoto, jossa vaikeavammainen henkilö saa käyttöönsä henkilökohtaisen avustajan. Henkilökohtainen avustaja toimii avustettavan vaikeavammaisen henkilön alaisena ja ohjauksessa. Henkilökohtaisen avustajan turvin vaikeavammainen henkilö voi tehdä omia päätöksiään ja valintojaan elämässään. Hän toteuttaa niitä asioita, jotka hän tekisi itse, ellei vamma olisi esteenä. Henkilökohtaisen avun toteuttamiseen on kolme tapaa: työnantajamalli, ostopalvelu tai palveluseteli. Tällä hetkellä Seinäjoki ja Ilmajoki tuottavat palvelut omana toimintana tai ostopalveluna, muut kunnat ja kuntayhtymät ostavat työnantajamallin tuen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (KuusSoTe) Hea-keskuksesta.

Kuljetuspalvelujen yhtenäistäminen on kolmantena kokonaisuutena. Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja henkilöille, joilla on vaikeavammaisuutensa takia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelujen kehittämistyössä tullaan edistämään kuljetuspalvelun maakunnallista yhtenäistämistä vuodelle 2023.