Tavoite

Palveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.

Mitä  

Asiakkaan palvelut voivat muodostua useista eri palvelukanavista ja kokonaisuuksista. Palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta kehitetään esimerkiksi laajentamalla palveluaikoja sekä kehittämällä sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, jotka hyödyntävät asiakkaiden eri palvelutarpeiden mukaisia asiointi- ja omahoitopalveluja. Erityistä huomioita kiinnitetään digitaalisten ja sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita. 

Palvelukokonaisuuksien osalta keskitytään vammaishuollon palveluiden yhtenäisen toimintamallin kehittämiseen. Yhtenäinen toimintamalli yhdenmukaistaa asiakkaille tarjottavien palvelujen myöntämistä asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toimintamallin avulla varmistamme alueen asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja saumattomat palvelupolut. 

Ikäihmisten asiakasohjausta kehitetään edelleen ja suunnitellaan yleinen asiakasohjauksen malli, joka on monistettavissa esimerkiksi kunnissa toimiviin perhekeskuksiin. 

Hoito- ja palveluketjujen kuvaamiseen hankitaan uusi sähköinen alusta, joka toimii sairaanhoitopiirin verkkosivuilla kaikille avoimena täyttäen saavutettavuusdirektiivin ehdot. Hoito- ja palveluketjut antavat asiakkaille ajantasaista tietoa, tasalaatuistavat annettavia palveluja sekä antavat ammattilaisille työkaluja työn tekemiseen ja selkeyttävät eri ammattilaisten välistä työnjakoa. 

Miten  

  • Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen 
  • Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien käyttöönotto yhteisen määrittelyn mukaisesti 

Miksi 

Uudistamalla toimintatapoja ja kehittämällä ihmislähtöisiä palvelukokonaisuuksia kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja sekä hallitaan kustannusten nousua. Sujuvat ja tarpeenmukaiset palvelupolut asiakkaille.  

Muistisairaan palveluketju 

Työssä on koostettu monialaisen ja -ammatillisen maakunnallisen työryhmän toimesta kaikille avointa maakunnallista yhtenäistä sähköisessä muodossa olevaa Muistisairaan palveluketjua. Työskentelyssä on ollut mukana myös muistisairaita ja heidän läheisiään. Sähköisessä muodossa oleva palveluketju on julkaistu maaliskuussa 2022. Vuoden 2022 aikana palveluketjua juurrutetaan ja koulutetaan alueen ammattilaisille käytännöntyöhön työvälineeksi. Lisäksi sitä markkinoidaan ja pidetään esillä, jotta palveluketju tulisi tutuksi myös kenelle tahansa alueen asukkaalle.

Yhtenäisellä palveluketjulla edistetään mm. aivoterveyttä ja muistisairauden riskien vähentämistä, varhaista tunnistamista ja arvostavaa kohtaamista. sekä tarjotaan tietoa ja tukea muistipotilaille, läheisille ja ammattilaisille. Lisäksi ammattilaiset saavat työkaluja, joita hyödyntää omassa työssään. Tarkoituksena on, että maakunnan joka alueella jokaisella muistisairaalla ja läheisellä olisi samanlaiset mahdollisuudet saada tukea ja tietoa muistisairauden eri vaiheissa. Tavoitteena on muistipotilaan hyvä elämänlaatu, toimintakyky ja tarkoituksenmukaiset palvelut.