Vammaispalvelun kehittämisessä huomioidaan toimintaympäristön muutos siirryttäessä hyvinvointialueeksi. Vammaispalvelun kehittämistä ohjaa myös vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen tuomat muutokset toimintatapoihin 1.1.2023 alkaen.  

Vammaispalveluissa on hankkeen alaisuudessa aloitettu vammaispalvelun asiakasohjauksen pilotointi yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa.  Pilotin tarkoituksena on vahvistaa vammaispalvelun sosiaalityötä ja asiakaslähtöistä palvelua sekä antaa eriytetysti vammaispalvelun asiantuntijuutta matalalla kynnyksellä. Vammaispalvelun palveluohjaaja kartoittaa asiakkaan tilanteen sekä ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tekee palvelutarpeen arviointeja, viranomaispäätöksiä sekä kirjaa vammaispalveluun tulleita SHL-ilmoituksia. Vammaispalvelun asiakasohjausta kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueelle.

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Vaikeavammaiselle kunta järjestää asumista, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kehittämistyö aloitetaan toimintakyvyn mittaamisesta, palvelutarpeen arviosta asumisen palveluissa sekä tuetun asumisen palvelujen yhtenäistämisestä hyvinvointialueelle.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelumuoto, jossa vaikeavammainen henkilö saa käyttöönsä henkilökohtaisen avustajan. Henkilökohtainen avustaja toimii avustettavan vaikeavammaisen henkilön alaisena ja ohjauksessa. Henkilökohtaisen avustajan turvin vaikeavammainen henkilö voi tehdä omia päätöksiään ja valintojaan elämässään. Hän toteuttaa niitä asioita, jotka hän tekisi itse, ellei vamma olisi esteenä. Henkilökohtaisen avun palvelutuotannon eri muodot ovat; työnantajamalli, omatuotanto, ostopalvelu tai palveluseteli. Tällä hetkellä Seinäjoki ja Ilmajoki tuottavat palvelut omana toimintana tai ostopalveluna, muut kunnat ja kuntayhtymät ostavat työnantajamallin tuen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (KuusSoTe) Hea-keskuksesta. Kehittämistyössä lähdetään suunnittelemaan henkilökohtaisen avun vastuuyksikön perustamista.

Lue lisää Invalidiliiton-lehdestä

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Kehittämistyössä lähdetään luomaan omaishoidon tuelle yhteiset myöntämisperusteet, kuten hoitopalkkioiden yhtenäistämistä.  Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä IkäKoti-hankkeen kanssa.