Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Asian edistämiseksi koottiin työryhmä, valmisteleva työ etenee vaiheittain. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin, hallituksen esityksiin sekä kansallisiin määritelmiin ja palvelutehtäväluokituksiin.

Päämääränä vuoden 2023 alussa mahdollisimman yhteneväiset koko hyvinvointialuetta koskevat asiakasmaksut ja niiden kriteerit.

Uudistuvan lain mukainen sekä käytännön työtä tukeva yhtenevät asiakasmaksut ja niiden kriteerit vievät eteenpäin asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua asuinkunnasta riippumatta. Linkki: Lakisosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Keskeisiä muutoksia asiakasmaksulaissa 1.7.2021 lähtien.

 • Asiakasmaksun enimmäismäärä (734/1992, 387/2008) 
 • Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (1201/2020 3§)  
 • Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen (1412/1997)  
 • Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut (1201/2020 7c§)  
 • Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (1201/2020 10e§)  
 • Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut (1201/2020 10h§)  
 • Maksukatto (1201/2020 6a§). Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.   
 • Merkittävä muutos asiakasmaksulaissa koskee terveydenhuollon palveluja, joista ei peritä maksua (1201/2020 §5)

Asiakasmaksuohjekirja käytettävissä – valmistelutyö kohti yhtenäisiä asiakasmaksuja jatkuu

Asiakasmaksuohjekirja on lähetetty hyödynnettäväksi 29.4.2021

 • Kunnat ja kuntayhtymät saavat hyödyntää ohjekirjan rakennetta sekä viittauksia.
 • Ohjekirjaan on lisätty kohdat kunta/kuntayhtymäkohtaisille maksutaulukkoliitteille.
 • Ohjekirja sisältää koonnin tämänhetkisistä terveydenhuollon palvelumaksuista

Ohjekirja päivittyy, ja valmistelutyö jatkuu

Valmisteleva työskentely etenee vaiheittain. Asian edistämiseksi koottu asiantunteva joukko jatkaa valmistelua ydinryhmänä, ja sen lisäksi on 4 erillistä asiantuntijateemaryhmää (lastensuojelu, vammaispalvelu, työikäiset, ikääntyvät), joissa jokaisessa on ydintyöryhmän jäsen tai jäseniä tiedonkulun varmistamiseksi. Asiakasmaksuohjekirjan terveydenhuollon asiakasmaksuihin ottavat kantaa alueen hoitotyön johtajat ja johtavat ylilääkärit.

Lisätietoja asiakasmaksuohjekirjasta antaa Tulevaisuuden sote-keskus hanketyöntekijä, Tuula Peltoniemi, tuula.peltoniemi@seinajoki.fi, p. 050 568 8310.