Osallistava Etelä-Pohjanmaa: Kuntajärjestöyhteistyötä vahvistetaan, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään ja kokemustietoa tuodaan luontevaksi osaksi sote-palveluja. Kumppanuuspöytätoimintamalli: 1) käytössä joka kunnassa
2) keväällä 2021 järjestetty 11 virtuaalista kumppanuuspöytää teemalla järjestöystävällinen kunta, joissa 478 osallistujaa, 3) Mallinnus Innokylään valmisteilla. Järjestöyhdyshenkilöverkosto: 1) jokaisessa 18 kunnassa kunnan nimeämä järjestöyhdyshenkilö/-henkilöt, 2) järjestöjen säännöllinen koollekutsuminen, 3) järjestöjä koskevien asioiden eteenpäin vieminen kunnassa. Kuntajärjestöyhteistyön käsikirja: 1) järjestöyhdyshenkilöistä, järjestötoimijoista sekä kokemusasiantuntijoista koottu työryhmä aloittanut valmistelun, 2) teemat valittu. Yhtenäinen kokemustoiminta: 1) välitystoiminnan ja koulutusten koordinointia yhtenäistetään, 2) asiakasraatitoiminnan ja asiakkuuskertomusten kartoitus käynnissä, 3) Olka-toiminnan laajennus sote-keskuksiin valmisteilla.
Kuva aukeaa isommaksi kuvaa klikkaamalla

Järjestöt mukana uudistuksessa

Jokaisessa Etelä-Pohjanmaan 18:ssa kunnassa on kunnan nimeämä järjestöyhdyshenkilö/-henkilöt. Järjestöyhdyshenkilöt kutsuvat järjestöjä säännöllisesti koolle, vievät järjestöjä koskevia asioita kunnassa eteenpäin sekä valmistelevat hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa yhdessä järjestöjen kanssa.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen työryhmissä on mukana tällä hetkellä 27 eri järjestötoimijaa 25:stä eri järjestöstä/yhdistyksestä. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita on kehittämistyössä 13:ssa eri työryhmässä.

Järjestöt järjestäytyvät Etelä-Pohjanmaalla

Järjestöt ovat rakentamassa vahvaa yhteyttä ja pysyvää kumppanuutta julkisen sektorin kanssa. Monialaisen maakunnallisen Järjestöneuvoston perustamiskokouksessa oli osallistujien edustamina eri järjestöjä ja yhdistyksiä yhteensä noin 170! Järjestöneuvoston tehtävänä on mm. edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia hyvinvointialueella sekä tukea järjestöjen integroitumista hyvinvointialueen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön.

Seuraavat kokoukset ja muistiot Järjestötalon verkkosivuilta.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä vahvistettu

Osallistava kumppanuuspöytämalli on käytössä koko Etelä-Pohjanmaalla. Kevään 2021 aikana on järjestetty 11 virtuaalista kumppanuuspöytää. Paikallisia asukkaita, yhdistystoimijoita, kunnallisia toimijoita sekä yrityksiä on kutsuttu keskustelemaan seuraavista aiheista: millainen on järjestöystävällinen kunta ja kuntayhtymä sekä miten palveluja voitaisiin parantaa ja yhteistyötä tiivistää. Tilaisuuksissa on ollut yhteensä 478 osallistujaa.

Käy katsomassa, miten kuntajohtajat arvioivat oman kuntansa järjestöystävällisyyttä.

Uusien verkostojen ja toimintamallien myötä on noussut tarve kuntien ja järjestöjen yhteistyön edelleen kehittämiselle. Kuntajärjestöyhteistyön käsikirjan valmisteluun on koottu työryhmä järjestöyhdyshenkilöistä, järjestötoimijoista sekä kokemusasiantuntijoista. Käsikirjan teemat on valittu.

Asiakasraatitoiminta ja asiakkuuskertomukset

Etelä-Pohjanmaalla kartoitetaan asiakasraatitoimintaa, joka lakisääteisten vaikuttamistoimielinten (vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuustot) lisäksi tarjoaa kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tarkoituksena on löytää toimintatapoja, joilla raatien ja vaikuttamistoimielinten palautteet, kokemukset ja tiedot kerätään järjestelmällisesti kuntien kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi aina asiakkuuskertomuksiin saakka.

Kokemustoimintaa yhtenäisemmäksi

Kokemustiedon laajemman näkökulman kehittämiselle on tarvetta. Tavoitteena on, että kokemustoimintaa yhtenäistetään sekä koulutusten että välitystoiminnan osalta. Pyrkimyksenä on että kokemusasiantuntijoita ja kokemustoimijoita voisi tilata “yhden luukun kautta”, jolloin kokemustieto olisi paremmin ammattilaisten kuin myös maakunnan asukkaiden käytettävissä. Olka-toimintaa laajennetaan hyvinvointialueelle.