Sote-uudistuksen valmistelun tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja tuottavuutta, hillitä palveluiden kustannusten nousua sekä lisätä niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tieto- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida.  

Etelä-Pohjanmaan sote-palvelujen kokonaisuuden johtaminen edellyttää kaiken kattavaa tietosisältöä sekä julkisen toimijan omasta että ostopalveluiden toiminnasta ja kustannuksista. Myös tulevan hyvinvointialueen sote-palveluiden järjestäjä tarvitsee tietoa suunnittelun, johtamisen, ohjauksen, seurannan ja valvonnan välineeksi. Alla olevassa kuviossa kuvataan järjestäjän tietotarpeiden tasoa yhteisestä tietopohjasta johdettuna. 

Yhteisen tietopohjan voi kuvata pyramidina. Pohjan muodostaa palveluiden tuottaminen (operatiivinen johtaminen). Sen päällä hieman kapeampana on palveluiden järjestäminen (strateginen johtaminen). Seuraavaksi tulee alueiden vertailu ja arviointi. Pyramidin huipulla on kapeimpana  osiona valtio-ohjaus. Tiedon karkeusaste kasvaa, mitä korkeammalle pyramidissa kiivetään.
Yhteinen tietopohja ja eri tason tietotarpeet.

Sote-rakenneuudistus -hankkeen yhtenä päätavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien johtaminen ja ohjaaminen strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden, tiedolla johtamisen keinoin. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista siten, että tietojärjestelmäpalvelut tukevat alueen johtamista ja ohjaamista. 

Tietojohtamisen strategiaa, tavoitetilaa ja tiedolla johtamisen tiekarttaa suunnitellaan Etelä-Pohjanmaalla yhteisesti (alueellinen sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelma). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien johtaminen ja ohjaaminen Etelä-Pohjanmaan alueella tukeutuu vahvasti tietoon palvelujen tarpeesta, toteuttamisesta ja saatavuudesta. Tavoitteena on tietojärjestelmäpalvelujen avulla saada selkeä kuva alueen palveluverkon toimivuudesta, tarpeista ja myös kustannuksista. Yhteistä kehittämistyötä voidaan edistää tiedon analysoinnin pohjalta siten, että palveluja voidaan tuottaa tasavertaisesti koko palveluverkoston alueella laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeistä on myös, että palvelutuotantoa voidaan vertailla kansallisella tasolla.