Tietotuotannon yhtenäistämisen päätavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon tuotantoa ja tietopohjaa palveluiden johtamisen ja ohjauksen tueksi. Tietopohjan yhdenmukaistaminen vahvistaa tiedolla johtamista. 

Tietojohtaminen on tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosessia ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Tiedon avulla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja voidaan johtaa tehokkaammin ja lisätä palvelujen vaikuttavuutta. Tietojohtaminen tukee mm. paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuuksien koordinointia, koska sen avulla asiakkaan kokonaistilanne pystytään huomiomaan paremmin. 

Tietopohjan yhdenmukaistaminen mahdollistaa alueellisten tietojen vertailtavuuden. Myös kansallinen vertailtavuus paranee yhteisen tiedon hyödyntämisen avulla. Olemassa olevaa tietoa tulee hyödyntää entistä paremmin. Tiedon laatua tulee kehittää ja laajentaa tietopohjaa erityisesti vaikuttavuustietojen osalta. Tällä hetkellä asiakkaiden omaa raportointia hyvinvoinnista, terveydentilasta, toiminta- ja työkyvystä tai vaikkapa palvelukokemuksista ei kerätä riittävän systemaattisesti. Tätä tullaan kehittämään alueellamme. 

Edistämme osaltamme sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä. Yhtenäinen kirjaustapa ja yhteinen sanasto helpottavat kirjatun tiedon hyödyntämistä asiakastyössä. Yhtenäisten kirjausten avulla parannamme asiakastyön tilastointia, arviointia ja kehittämistä. Näillä mahdollistetaan yhä laadukkaammat palvelut asiakkaille. 

Kirjaamisen monialainen yhteistyö huomioidaan. Monialainen kirjaaminen luo sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle mahdollisuuden laatia yhteistyössä toteutetuista palveluista yhteisiä asiakasasiakirjoja sekä oikeuden nähdä yhteisesti laadittuja asiakasasiakirjoja. Monialaisen kirjaamisen avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä sote-integroituvissa palveluissa.