Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa alueensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja ovat järjestämistehtävänsä kautta vastuussa alueen palvelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Palvelujen ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa palvelujen vaatimustenmukaisuus ja laatu sekä turvata palvelun käyttäjien turvallisuus ja heidän oikeuksiensa toteutuminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta on laaja kokonaisuus, johon liittyy useita toimijoita. Yhtenäistämme ja kehitämme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelujen ohjaus- ja valvontakäytäntöjä. Ohjausta ja valvontaa kehittämällä varmistamme, että alueella tuotettavat palvelut ovat yhdenvertaisia ja täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Omavalvonta palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden varmistajana

Omavalvonnalla on merkittävä rooli toimintayksiköiden päivittäisessä toiminnassa ja asiakastyössä. Omavalvonta toimii toiminnan kehittämisen työvälineenä.  Tavoitteena on, että henkilökunta arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa sekä kuuntelee asiakkaita ja heidän läheisiään laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Omavalvonnan avulla varmistetaan toiminnan laatua, palvelun turvallisuutta ja asiakkaan oikeuksien toteutumista sekä puututaan epäkohtiin ajoissa. Nämä edistävät yksikön hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä.

Omavalvonta on jokaisen työntekijän velvollisuus. Omavalvontasuunnitelma luo hyvät edellytykset turvallisen toiminnan toteuttamiseen ja yksikön toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen. Omavalvontasuunnitelma ohjaa yksikön toimintaa ja tukee henkilökunnan työskentelyä. Parhaimmillaan omavalvonta toimii työntekijöiden päivittäisen asiakastyön työkaluna, jonka avulla toteutetaan asianmukaista ja turvallista palvelua, puututaan epäkohtiin, arvioidaan palvelun toteutumista ja kehitetään yksikön toimintaa. 

Toimintayksiköiden omavalvonnan tueksi on laadittu omavalvonnan vuosikello (Kuva 1). Vuosikello ohjaa toimintayksiköissä omavalvonnan teemojen ja vuosittaisten painopisteiden käsittelyä.

Kuva 1: Omavalvonnan vuosikello

Valvontaosaamisen vahvistaminen

Olemme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella vahvistaneet henkilöstön osaamista palvelujen ohjaukseen ja valvontaan liittyen. Viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen erityisosaaja -koulutukseen (15 op) vuonna 2021 osallistui 15 työntekijää alueen eri organisaatioista. Koulutuksen toteuttajana toimi Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Lue lisää valvontakoulutuksesta