Palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, laadukkaita ja lainmukaisia kaikille asukkaille. Hankkeessa yhtenäistämme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelujen valvontakäytäntöjä. Palvelujen valvonnan avulla turvataan ja edistetään asiakasturvallisuutta ja palvelujen laatua. Valvontaa kehittämällä varmistetaan, että alueella tuotettavat palvelut ovat yhdenvertaisia, laadukkaita ja vaatimustenmukaisia.

Sote-uudistuksen toteutuessa ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät osaksi hyvinvointialueiden tehtäviä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa olevan hyvinvointialueen on järjestämistehtävänsä mukaisesti vastuu huolehtia siitä, että alueen asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvinvointialueella on velvollisuus valvoa itse tuottamiensa, alueella sijaitsevien sekä muualta ostettujen palvelujen laatua, vaatimustenmukaisuutta, asiakasturvallisuutta ja asiakkaiden oikeuksien toteutumista.

Omavalvonnan kehittäminen

Omavalvonta tarkoittaa palveluntuottajan ja toimintayksikön itse toteuttamaa palvelun laadun ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamista ja kehittämistä. Omavalvonnan tarkoituksena on asiakasturvallisuuden ja asiakkaan oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Omavalvonta sisältää työntekijän velvollisuuden ilmoittaa palvelun toteuttamisessa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta.

Omavalvontasuunnitelma toimii palvelulupauksena asiakkaille ja palvelun laadun kehittämisen työvälineenä. Omavalvonnan kehittämisen tavoitteena on, että omavalvonta on merkittävässä roolissa toimintayksiköiden päivittäistä asiakastyötä ja asiakasturvallisuuden kehittämistä. Omavalvonnan tueksi laadittu omavalvonnan vuosikello ohjaa omavalvonnan teemojen käsittelyä ja varmistaa, että omavalvontasuunnitelman sisältö ja menettelytavat ovat kaikilla työntekijöillä tiedossa.

Osaamisen kehittäminen

Vahvistamme henkilöstön osaamista viranomaisvalvonnasta ja -ohjauksesta. Viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen erityisosaaja -koulutus (15 op) on käynnistynyt maaliskuussa 2021. Koulutukseen osallistuu 15 työntekijää alueemme eri organisaatioista. Koulutus kestää syyskuuhun 2021 saakka. Koulutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Lue lisää valvontakoulutuksesta

Sisäinen auditointi

Rakennamme sisäisen auditoinnin toimintamallin hyvinvointialueen itse tuottamien palvelujen valvontaan. Sisäisen auditoinnin avulla varmistamme palveluiden vaatimustenmukaisuuden sekä etsimme toiminnan kehittämiskohteita jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi. Sisäisen auditoinnin avulla edistetään myös hyvien käytäntöjen levittämistä yksiköiden välillä.