Palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, laadukkaita ja lainmukaisia kaikille asukkaille. Hankkeessa yhtenäistämme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelujen valvontakäytäntöjä. Valvonnan avulla seuraamme eri tavoin tuotettavia palveluja ja niiden laatua. Valvontaa kehittämällä varmistamme, että kaikki tuotettavat palvelut ovat yhtä laadukkaita.

Haluamme saada asiakkaiden mielipiteet entistä paremmin esiin palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Vahvistamme systemaattista asiakaspalautteiden keräämistä ja palautteiden hyödyntämistä tiedolla johtamisen tukena.

Omavalvonta

Valtakunnallisella tasolla valvonnan painopiste on siirtymässä ennakoivaan valvontaan sekä palveluntuottajien toteuttamaan omavalvontaan. Kehitämme omavalvontaa siten, että omavalvonnalla on merkittävä rooli toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Tavoitteena on, että henkilökunta arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa sekä kuuntelee asiakkaita ja heidän läheisiään laatuun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Sisäinen auditointi

Rakennamme sisäisen auditoinnin toimintamallin. Sisäisen auditoinnin avulla varmistamme palveluihin kohdistuvien vaatimusten toteutumisen yksiköiden päivittäisessä toiminnassa. Auditoinnin avulla voimme löytää myös toiminnan kehittämiskohteita. Tämä mahdollistaa jatkuvan parantamisen toteuttamisen.

Osaamisen kehittäminen

Vahvistamme henkilöstön osaamista viranomaisvalvonnasta ja – ohjauksesta. Kirkastamme valvonnan roolit ja vastuut eri toimijoiden välillä ja pyrimme lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.