Miksi sote-uudistus tarvitaan? Miten turvataan alueellisesti tasavertaiset palvelut? Mitä uudistuksessa tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle?

Tältä sivulta löydät vastauksia kansalliseen ja alueelliseen sote-uudistukseen liittyen.

Miksi sote-uudistus hanke tai hyvinvointialueen vate ei tiedota, mitä uudistuksessa tapahtuu?

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt vauhdikkaasti ja tavoitteenamme on tiedottaa asioista aktiivisesti.  Hyvinvointialueen valmistelusta on julkaistu mediatiedotteet 12.8. ja 23.8.

Mediatiedotteissa kerroimme mm. muutosjohtajan valinnasta,  valtionvarainministeriön myöntämästä rahoituksesta väliaikaiseen valmisteluun, jaostojen perustamisesta sekä palvelujaoston vastuuvalmistelijan rekrytoinnista.   Väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/organisaatio/hallinto#Ptksenteko

Voiko luottaa siihen, että hyvinvointialueen uudistus etenee vaikuttavasti, kun asioista ei kerrota avoimesti ammattilaisille eikä kansalaisille? Onko kyse pelistä, kun valinnoista ei tiedoteta?

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt vauhdikkaasti ja tavoitteenamme on tiedottaa asioista aktiivisesti.  Hyvinvointialueen valmistelusta on julkaistu mediatiedotteet 12.8. ja 23.8.

Mediatiedotteissa kerroimme mm. muutosjohtajan valinnasta,  valtionvarainministeriön myöntämästä rahoituksesta väliaikaiseen valmisteluun, jaostojen perustamisesta sekä palvelujaoston vastuuvalmistelijan rekrytoinnista. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/organisaatio/hallinto#Ptksenteko .  Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat löytyvät myös täältä https://www.epsoteuudistus.fi/

Millaisia henkilövalintoja tehdään? Miksi tärkeä muutosjohtajan virka ei ollut auki, eikä asiasta tiedotettu avoimesti?

Hyvinvointialueen valmistelun aikataulu on huomattavan tiukka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuuteen oli tarve perustaa ensi vaiheessa muutosjohtajan virka valmistelutyöhön ja perustettavien jaostojen työn koordinointiin.

Tiukasta aikataulusta johtuen VATE päätti kokouksessaan 10.8.2021  täyttää määräaikaisen muutosjohtajan viran kutsumenettelyllä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.

Perustettavien jaostojen puheenjohtajat toimivat vastuuvalmistelijoina omien alueidensa osalta. Rekrytointi palvelujaoston vastuuvalmistelijan määräaikaiseen tehtävään on menossa parhaillaan. Valmistelua tehdään yhdessä hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden henkilöstön kanssa.

Miten tullaan huomioimaan kehitysvammaisten palvelut, niin että ne ovat toteutettu yksilöllisesti eri puolilla sote- aluetta.

Rakenneuudistus- hankkeessa vammaispalvelujen kokonaisuudessa on aloitettu selvitystyö vammaispalvelun asumisen sekä henkilökohtaisen avun kokonaisuuksista. Yhteisessä alueellisessa työskentelyssä on tarkentunut, että tarvitsemme vammaispalveluun määriteltyjä yhteisiä toimintatapoja, mittareita ja työtä helpottavia työtapoja. Rakenneuudistus -hanke päättyy vuoden 2021 lopulla, mutta työtä jatkaa hyvinvointialueen väliaikaishallinto sekä Tulevaisuuden sote-keskus – hanke.

Palautteessa nostit huolta asiakkaiden eriarvoisesta kohtelusta riippuen kotikunnasta. Vammaispalvelujen ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen on myös tärkeitä näkökulmia huomioida jatkotyöskentelyssä. Lähtökohtana palvelurakenneuudistuksessa on tarjota laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti kaikille hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen vammaispalvelun asiakkaat voivat luottaa, että alueella arvioidaan asiakkaan palveluntarvetta samoin mittarein sekä päätöksenteko noudattaa yhteistä linjaa.

Monialainen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistyössä on työstetty asiakasohjausta ja erillisenä ryhmänä siellä mm. paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen yhtenäistämistyö. Tässä työryhmässä tullaan suunnittelemaan toimintatapaa, millaisella yhteisellä toimintamallilla myös erityisryhmien kuten vammaisten (kehitysvammaisten) asiakasohjaus jatkossa toteutetaan.

Yhdessä tehden luomme avoimen ja läpinäkyvän toimintatavan tehdä työtä vammaispalvelujen asiakkaiden kanssa tulevaisuudessakin.

Mistä löydän väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn pöytäkirjat?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on VATEn isäntäorganisaatio. Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät sairaanhoitopiirin internetsivulta, linkki pöytäkirjoihin.

Miksi sote-uudistus tarvitaan?

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä, pelastustoimen järjestäminen on 22:lla pelastuslaitoksella. 

Eri kokoisten toimijoiden resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia.

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on tarkoitus siirtää 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Lisäksi HUS-yhtymällä olisi laissa säädetyt ja HUS-järjestämissopimuksessa sovitut erikoissairaanhoitoon liittyvien tehtävien järjestämisvastuu. Jatkossa hyvinvointialueilla olisi vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Mitä palveluja sote-uudistus koskee?

Sote-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla. Näitä ovat muun muassa

  • sosiaalihuollon palvelut, kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus
  • avoterveydenhuollon palvelut (tarkoittaa yleensä terveyskeskuksen vastaanottopalveluja sekä muun muassa ennaltaehkäiseviä neuvolapalveluja)
  • sairaalapalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito

Miten turvataan alueellisesti tasavertaiset palvelut?

Alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin, kun palvelujen järjestäjinä ovat kuntia isommat itsehallinnolliset alueet eli hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu uudistuksen alkuvaiheessa pääasiallisesti valtion rahoituksesta. Rahoituksen määrittämisessä otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten väestön määrä ja ikärakenne.

Jokainen hyvinvointialue suunnittelee toimintamallit sekä lähipalvelupisteet, sähköiset palvelut ja hyvinvointialueella mahdollisesti keskitettävät palvelut vastaamaan väestön tarpeita siten, että perustason palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan.

Miten varmistetaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet?

Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädettäisiin alueen asukkaiden oikeuksista osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla olisi äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä olisi lisäksi oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita.

Aluevaltuuston tehtävänä olisi vastata siitä, että asukkailla olisi käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voitaisiin edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja sekä ottamalla asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Aluehallituksen tulisi lisäksi asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Hyvinvointialueen tulisi myös turvata asukkaiden, palvelujen käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen riittävä tiedonsaanti sen toiminnasta.

Hyvinvointialueen lisäksi hyvinvointialueella tulisi olla aluehallitus ja tarkastuslautakunta sekä kaksikielisillä hyvinvointialueilla kansalliskielilautakunta sekä Lapin hyvinvointialueella saamen kielen lautakunta. Muut toimielimet olisivat hyvinvointialueen päätettävissä.