ICT-jaosto valmistelee hyvinvointialueen muutoksen alla olevia ICT-ratkaisuja ja -palveluja. ICT-muutos kytkeytyy tiiviisti muuhun hyvinvointialueen valmisteluun.

ICT-jaosto koordinoi alueella tarvittavaa ICT-muutosta eri osa-alueilla, jossa tehtävät kohdistuvat hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyvien edellytysten turvaamiseen. Etelä-Pohjanmaan sote- ja pelastustoimen organisaatiolla on käytössään useita satoja eri järjestelmiä. Hyvinvointialueen valmistelussa näitä järjestelmiä kartoitetaan ja tarvittavat muutostarpeet suunnitellaan reunaehdot huomioiden (mm. rahoitus ja hankintasäännöt).

ICT-muutosvalmistelun keskeisiä osakokonaisuuksia ovat

  • Infrastruktuuri, jonka osa-alueella on tuotettava kaikki loppukäyttäjä-, päätelaite- ja tietoliikenneratkaisut
  • Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien osa-alueella tehtävänä on toteuttaa ensisijaisesti useiden kymmenien nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutostyöt
  • Tiedolla johtamisen pakolliset muutokset, jotta vertailukelpoisuus ja toiminnan kehittäminen täsmentyvät lukujen avulla
  • Kansalaisille on turvattava erilaiset palvelupolut. Palvelun tarjonta sähköisten asiointipalvelujen avuin määrittää myös välttämättömiä muutoksia ICT:lle.
  • Toimialariippumattomien järjestelmien (TORI) osa-alueella keskeisenä haasteena on tuottaa hyvinvointialueen tarvitsemat hallinnolliset ratkaisut. Keskeisimpänä henkilöstöhallinnon järjestelmien yhtenäistäminen, palkanmaksun turvaaminen sekä taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen.
  • Tukipalvelujen toiminnan turvaaminen sekä viestinnän ratkaisujen yhtenäistäminen alueella on välttämätöntä
  • Uusina ratkaisuina on tuotettava myös aluehallinnon työkalut sekä asianhallinta

ICT-muutoksen onnistumisen edellytyksenä on toimiva yhteistyö alueen kanssa. Jaostoon on nimetty nimetty edustajat kaikista alueen sote-organisaatioista sekä pelastuslaitokselta ja se kokoontuu kuukausittain. Muiden jaostojen, muun muassa palvelujaoston alajaostoihin, on nimetty tietohallinnon asiantuntijoita varmistamaan saumaton yhteistyö muutosvalmistelussa.

Valmisteilla oleva ICT-muutostyö on historiallisen laaja ja näin ollen vaativa kokonaisuus. Toteutuksen onnistumiseksi tarvitaan jokaisen alueemme organisaation panostusta kuin taloudenkin resursseja. Äärimmäisen tiukka aikataulu näin isoille muutoksille on huomioitava ja se tuo omalta osaltaan yhdessä valtionavustusrahoituksen kanssa haasteita valmistelutyöhön. ICT-jaosto antaa vahvan tukensa valmistelutyöhön varmistaakseen, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-ratkaisut ja -palvelut kohtaavat jatkossakin asiakastarpeet.

Yhteistyöterveisin
Ari Pätsi ja Tuula Ristimäki
ICT-jaoston puheenjohtaja ja jaoston koordinaattori

Tutustu tarkemmin keskeisiin osakokonaisuuksiin:

Infrastruktuurin osa-alueella on tuotettava kaikki loppukäyttäjä-, päätelaite ja tietoliikenneratkaisut, sekä niihin liittyvä tuki, valvonta ja tietoturvapalvelut. Nämä kaikki tuotetaan tällä hetkellä eri organisaatioiden omina palveluina eri toimittajien ja teknologioiden pohjalta, eikä hyvinvointialueelle siirry toimivaa kokonaisuutta. Keskeinen haaste on tuottaa toimiva perustietotekniikka satoihin toimipisteisiin ja tuhansille käyttäjille.

Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien osa-alueella tehtävänä on toteuttaa ensisijaisesti useiden kymmenien nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutostyöt. Välttämättömillä muutoksilla, jotka liittyvät esimerkiksi organisaatiomuutoksiin, rekisterinpitäjämuutoksiin ja pääsynhallintaan, on vaikutusta suoraan mm. Kanta-arkistointiin, reseptitoiminnallisuuksiin sekä tiedolla johtamisen ratkaisuihin. Operatiivisiin järjestelmiin on tehtävä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ja integraatioita (mm. uusiin taloushallinnon järjestelmiin sekä taustalla olevaan perusinfrastruktuurin uudelleenrakentamiseen). Myös sähköisten asiointipalvelujen välttämättömät muutokset on tehtävä. Edellä mainituilla toimilla turvataan asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä kliinisten järjestelmien toiminta ja käyttö 1.1.2023 alussa.

Tietohallinnon palvelut osa-alueella rakennetaan hyvinvointialueelle tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan organisaatiot, sekä hyvän hallintotavan ja keskeisen lainsäädännön vaatimat politiikat, käytänteet ja ohjeet sekä toiminnan valvonnan mekanismit.

Toimialariippumattomien järjestelmien (TORI) osa-alueella keskeisenä haasteena on tuottaa hyvinvointialueen tarvitsemat hallinnolliset ratkaisut (mm. henkilöstöhallinnon järjestelmien yhtenäistäminen, palkanmaksun turvaaminen sekä taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen). Lisäksi kyseiset järjestelmät on integroitava kymmeniin TOSI-järjestelmiin. Lisäksi tukipalvelujen toiminnan turvaaminen sekä viestinnän ratkaisujen yhtenäistäminen alueella on välttämätöntä