Talousjaosto aloitti toimintansa pitämällä ensimmäisen kokouksensa 10.9.2021. Jaosto kokoontuu n. 1–2 kertaa kuukaudessa. Talousjaoston varajäsenet voivat osallistua kaikkiin jaoston kokouksiin varsinaisen jäsenen ohella. Tämä on nähty järkevänä tapana varmistaa tiedonkulku ja saada käyttöön mahdollisimman laaja asiantuntemus ja osaaminen.

Jaoston tehtävät kiteytyvät hyvinvointialueen talouden suunnitteluun, siihen liittyviin esivalmisteluihin sekä alueen talouden organisointiin. Keskeinen tavoite on, että talouspalvelut ja talouden prosessit tulevat toimimaan yhtenäisellä ja yhdenmukaisella tavalla sekä yhteisillä pelisäännöillä läpi koko hyvinvointialueen huomioiden kuitenkin alueelle siirtyvien organisaatioiden mahdolliset erityispiirteet.

Talousjaoston yhtenä keskeisenä tehtäväkokonaisuutena on hyvinvointialueen talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2023–2025 investointi- ja rahoitussuunnitelmineen; työ tämän eteen aloitetaan hyvissä ajoin kevätkaudella 2022. Jaoston työ konkretisoituu vuoden 2022 aikana erityisesti talouden tietojärjestelmien käyttöönottoprojektin myötä. Projektin yhteydessä tullaan määrittelemään mm. alueen yhteinen tilikartta ja muut kirjanpidon laskentatunnisteet, sisäisten tuotto- ja kuluerien kirjauskäytännöt, käyttöomaisuuteen liittyvät yksityiskohdat, maksuliikenteen ja lainojen hoidon suunnittelu, maksuvalmiuden simulointi, kustannuslaskennan valmistelu sekä erilaisten maksujen määrittäminen. Työhön liittyy paljon yhteisten prosessien, periaatteiden ja sääntöjen sekä ohjeistuksien määrittämistä, suunnittelua, linjaamista ja laatimista.

Talousjaoston alaisuudessa toimii tällä hetkellä yksi alajaosto ja yksi työryhmä. Maksut ja taksat -alajaoston tehtävänä on mm. kartoittaa alueella tällä hetkellä käytössä olevat asiakasmaksut ja muut taksat sekä laatia esitys maksujen yhdenmukaistamiseksi ja tulevan hyvinvointialueen asiakasmaksuiksi huomioiden voimassa olevat lait ja asetukset. Talousarvioprosessin määrittelemiseen on perustettu erillinen työryhmä. Taloushallinnon järjestelmäprojektissa toimii projektiryhmä, jota täydennetään asiantuntijajäsenillä alueen organisaatioista projektin edetessä.

Talousjaosto tekee tiivistä yhteistyötä mm. ICT-jaoston, henkilöstöjaoston, hankinta- ja sopimusjaoston sekä omaisuus- ja kiinteistöjaoston kanssa.