Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma edellyttää laaja-alaista yli hallintorajat ylittävää yhteistyötä kuntien ja alueen eri toimijoiden kanssa

Etelä-Pohjanmaalla laadittiin ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuonna 2021. Maakuntatason suunnitelmalla pyritään edistämään sote-uudistuksen mukaisia yhtenäisiä toimintatapoja tulevalla hyvinvointialueella. Painotus on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen on lakisääteinen velvoite

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen on laissa säädetty velvoite. Lastensuojelulaki (417/2007, 12§) velvoittaa kuntaa tai useampaa kuntaa yhdessä laatimaan suunnitelman siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään ja kuinka lastensuojelupalveluja järjestetään ja kehitetään kunnassa. Suunnitelma on strateginen toimintaa linjaava asiakirja, joka sisältää myös konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten, nuorten, opiskelijoiden ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelma tavoitteena on ohjata kuntien päätöksentekoa sekä taloussuunnitelmaa ja -arvioita, ja näin varmistaa riittävät resurssit lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Etelä-Pohjamaalla päätettiin laatia alueellinen suunnitelma ennen kuin sen velvoittavuudesta säädettiin laissa.  Suunnitelmaprosessin loppuvaiheilla hallitus teki lakimuutosehdotuksen lastensuojelulakiin, joka sisältää velvoitteen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelma on valtuustotason päätös ja se tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja sen toteutumista tulee arvioida ja seurata vähintään kerran valtuustokauden aikana. Koska Etelä-Pohjanmaan alueellinen suunnitelma tehtiin hankkeen aikana, hyväksyttiin suunnitelma ensin Etelä-Pohjanmaan sote-hankkeiden strategisessa ohjausryhmässä ja tämän jälkeen suunnitelma viedään kuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi. Suunnitelma tullaan esittelemään myös tulevalle aluevaltuustolle. Suunnitelmaa tullaan seuraamaan, arvioimaan ja ohjaamaan maakuntatasolta käsin.

Suunnitelman laadintaprosessi

Ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin Etelä-Pohjanmaalla laaja-alaisessa työryhmässä, jossa oli edustus kuntien eri toimialoilta, alueen ammatillisista oppilaitoksista (Sedu ja SeAMK), lapsi- ja perhejärjestöistä, poliisista, TE-toimiston Ohjaamo-toiminnasta, SONet BOTNIAsta, evankelisluterilaisesta seurakunnasta, ajankohtaisista hankkeista sekä nuorivaltuustosta. Suunnitelman toimenpideosioiden laadinnassa olivat mukana myös kuntien omat työryhmät, järjestöt laajemmin ja Etelä-Pohjanmaan liitto kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Suunnitelma jaettiin ennen valmistumistaan Etelä-Pohjanmaan liiton, alueen johtavien lääkäreiden ja hoitotyötä johtavien sekä Invalidiliiton Nuorten vaikuttajien ja maakunnallisen nuorivaltuuston kommentoitavaksi.

Suunnitelma laadittiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä osassa laadittiin suunnitelman strateginen osa. Työryhmä laati kolme päätavoitetta sekä useampia pienempiä alatavoitteita. Suunnitelman päätavoitteina on, että lasten ja nuorten lapsiperheiden hyvinvointi lisääntyy, osallisuus vahvistuu ja lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyö lisääntyy.

Suunnitelman toinen osa sisältää suunnitelman laadinnassa mukana olleiden toimijoiden tekemät konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman arvioinnin ja seurannan. Suunnitelmaan on valittu mittareita, joilla tullaan arvioimaan tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Suunnitelman rakenne:

Suunnitelman sisältöä ja strategisia linjoja ohjasi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila Etelä-Pohjanmaalla sekä kansalliset linjaukset, kuten Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen tavoitteet ja kansallinen lapsistrategia 2040, jonka perustana on Suomea velvoittava YK:n lapsen oikeuksien sopimus (SopS 59–60/1991). Suunnitelmassa huomioitiin myös korona-ajan vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kouluterveyskyselyn perusteella monet hyvinvointia mittaavat indikaattorit osoittivat, että lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt eri osa-alueilla, kun verrataan vuoden 2019 tuloksia vuoden 2021 tuloksiin.

Suunnitelma Laatua Lakeuksien lapsille ja nuorille! vuosille 2022–2025 tullaan julkaisemaan, kun se on käynyt läpi hyväksymiskierrokset ja ulkoasun muotoilun.

Kirjoittaja:
Maaria Nortunen
Alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman -projektin vetäjä

Lähteet:

Kouluterveyskysely 2021. Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=kouluterveyskysely

Lastensuojelulaki L417/2007, pykälä 12§ Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lapsen aika. Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Lapsen oikeuksien sopimus (L60/1991). https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060

Sote-uudistus. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma1

Sote 100 -lakipaketti 2021. Hallituksen esitys HE 56/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_56+2021.aspx

THL. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lastensuojelulaki L417/2007, pykälä 12§ Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21. Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa. Lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162318/VN_2020_21.pdf?sequence=7&isAllowed=y