Digitaalisia sote-palveluita Etelä-Pohjanmaan asukkaille – ajasta ja paikasta riippumatta

Tausta

Edellisen hallituksen aikaisen maakuntavalmistelun aikana havaittiin selkeä alueellisen yhteisen ja koordinoidun kehittämisen tarve muun muassa sähköisten palvelujen osalta. 

Etelä-Pohjanmaan sähköisten palvelujen kehittämisen strategisena tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallien ja -prosessien uudistaminen asiakaslähtöisiksi sekä kustannusvaikuttaviksi palveluiksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.  Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kansalainen voi käyttää digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita helposti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Miksi?

Digitalisaatio on tämän hetken merkittävin globaali muutostrendi, mikä muuttaa tulevaisuuden toimintaympäristöä monin eri tavoin. Digitalisaation myötä kansalaisille tuotettaviin hyvinvointi- ja sote-palveluihin kohdistuu jatkuvasti uusia odotuksia, mitkä heijastuvat palvelujen tuottamisen prosesseihin sekä ammattilaisten toimintamalleihin ja työvälineisiin.

Sähköisten palvelujen avulla voidaan tukea kansalaisen mahdollisuuksia ylläpitää itse omaa hyvinvointiaan ja terveyttään ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen kautta. Sote-ammattilaisille digitalisaatio mahdollistaa tuottavamman tavan työskennellä innovatiivisten järjestelmien, ohjelmien ja ratkaisujen avulla.  Palvelujen sekä palveluprosessien uudistamiseksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia pidetään sote-sektorin tuottavuusloikan keskeisenä mahdollistajana.

Miten?

Etelä-Pohjanmaan sähköisten palvelujen kehittämisessä sekä digitalisoinnissa noudatetaan alla olevassa kuvassa esitettyjä valtiovarainministeriön digitalisoinnin periaatteita.

Kuva 1. Valtionvarainministeriön julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteet (lähde: vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet)


Etelä-Pohjanmaan sähköisten asiointipalveluiden suunnitelma kuvaa alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen toimintaympäristöä ja ohjaa kokonaisuuden kehittämistä kansallisten linjausten ja alueen sote-organisaatioiden tarpeiden mukaisesti.  Sähköisiä asiointipalveluja on suunniteltu sote-ammattilaisista muodostetussa laaja-alaisessa kehitystoimikunnassa, jossa on jäseniä alueen sote-organisaatioiden perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on sote-palvelujen kehittäminen koordinoidusti ja yhdenmukaisesti.

Sähköisten asiointipalvelujen suunnittelussa keskeisiä kehittämistä ohjaavia periaatteita ovat digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, kotona käytettävien palvelujen sekä etähoidon ja etävastaanottojen osuuden kasvattaminen. Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan asiakkaille ja heidän puolestaan asioiville tarjottavia sovelluksia, käyttöliittymiä, laitteita tai sensoreita, joiden kautta he etsivät, käsittelevät tai tuottavat terveyteen, hyvinvointiin tai palveluihin liittyvää tietoa tai ovat yhteydessä niitä tarjoaviin palvelutuottajiin.

Sähköisten palveluiden hyödyt

Sähköisten palvelujen avulla tavoitellaan harmonisoitua ja yhteen toimivaa asiakkaan sekä sote-ammattilaisen tarpeisiin vastaavaa palvelukokonaisuutta.  Asiakkaan kannalta sähköisten palveluiden keskeisimmät hyödyt liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden mahdollistamiseen helposti, ajasta ja paikasta riippumatta mobiilisti tai tietokonetta käyttäen.

Etelä-Pohjanmaan sähköiset palvelut näyttäytyvät alueen asukkaalle/asiakkaalle seuraavasti:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden hoitaminen keskitetään yhden alueellisen kanavan kautta tapahtuvaksi
 • Asiakas saa toimivat ja sujuvat sähköiset palvelut keskitetysti yhden kanavan ja paikan kautta, jossa organisaatio, alue ja toimijarajat eivät näy asiakkaalle ja siirtyminen palvelujen välillä on sujuvaa
 • Sähköisellä asioinnilla lisätään omaehtoista, helppoa, ajasta ja paikasta riippumatonta vuorovaikutteista asiointia asiakkaan sekä sote-toimijoiden välillä
 • Asiakas pystyy toimimaan itsenäisesti oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sähköisen palvelun ohjatessa asiakasta palvelupolulla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolkujen välillä
 • Kotiin vietävät sekä omahoitoa tukevat sähköiset palvelut edistävät asiakkaan hyvinvointia sekä päivittäistä pärjäämistä arjessa
 • Videovastaanotoilla sekä etähoivalla ja -hoidolla mahdollistetaan fyysisten käyntien korvaaminen, sekä vähennetään asiakkaan tarpeetonta siirtymistä ammattilaisen luokse palvelutapahtumiin liittyen

  Lisätietoja:
  Tanja Penninkangas
  ICT-digitaalisten palveluiden kehittämispäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, tietohallinto
  Sote-rakenneuudistus, ICT-koordinaatio

Tietohallinto tukee ja kehittää asiakaslähtöisiä sote-palveluita yhdessä toiminnan kanssa. Sähköisten palvelujen -julkaisusarjassa sukellammekin Etelä-Pohjanmaan digitaalisiin palveluihin sekä niiden tulevaisuuden suunnitelmiin!
Tule mukaan uimaan tulevaisuuden virrassa!