Erityisryhmien työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

Kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvan TOIMEKSI-hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toteuttaa TOIMEKSI-hankkeen osahanketta.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki.

Erityisryhmien työkyvyntuen palvelukokonaisuus on kehitetty Toimeksi-hankkeen aikana vastaamaan kentältä nousseisiin tarpeisiin. Aikuiset henkilöt, joilla on erilaisia neurokirjon haasteita, oppimisvaikeuksia tai lievää kehitysvammaa, voivat jäädä helposti palvelujärjestelmissä väliinputoajiksi. Asiakkaiden toimintakyvyn haasteet ja todelliset tuen tarpeet eivät välttämättä tule heti esille ja usein ympäristö odottaa heiltä enemmän, kuin mihin todellinen kapasiteetti ilman tukitoimia riittää.

Asiakkaina on henkilöitä, joilla voi olla taustalla keskeytyneitä opintoja ja epäonnistumisia työelämän suhteen. Asiakkailla voi lisäksi olla liitännäissairauksina mielenterveysongelmia.

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan työkyvyn tuen prosessit eivät jatkossa olisi pirstaleisia, vaan saataisiin selkeimmiksi. Tämä edellyttää, että työikäiset neurokirjon asiakkaat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja kentältä löytyy riittävästi osaamista toiminta- ja työkyvyn tuen tarpeiden arviointiin

Näiden asiakkaiden kokonaistilanteen selvittely vaatii huolellisesti tehdyn moniammatillisen työkykyarvion. Kokonaistulkinta edellyttää kerättyjen tietojen lisäksi ymmärrystä asiakkaan lähtökohdista ja ympäristötekijöistä.

Erityisryhmien työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

Kerättären mukaan (2019) monialaisessa työkyvyn arvioinnissa tulisi hyödyntää monialaisen verkoston asiakastieto, arvioida tämänhetkinen toimintakyky ja arvioida yksilöllisesti toiminta- ja työkyvyn tukemisen mahdollisuudet ja ennuste. Osa asiakkaista tarvitsee lisäksi tiivistä rinnalla kulkijaa ja yhteistyön koordinoimista.

Hankkeen aikana on perustettu asiantuntijatiimi erityisryhmien työkyvyn tuen tarpeen arviointiin. Tiimiin kuuluu lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, hanketyöntekijät (sosiaaliohjaaja, psyk.sh) ja Kelan asiantuntija. Kelan rooli on koettu tärkeäksi, koska valtaosalla näistä asiakkaista on jokin etuus Kelasta ja taustalla jopa useita toteutuneita kuntoutustoimia Kelan kautta.

Mitä palvelulta odotetaan

 • Työ- ja toimintakyvyn arvio, tuen tarpeen selvittäminen
 • Diagnoosin tarkennus
 • Kannanotto kognitiiviseen tasoon
 • Suositukset etuuksiin esim eläkeratkaisut
 • Täsmätyökyvyn selvittäminen
 • Asiakkailla usein omana toiveena ”pompottelun loppuminen”

Mitä erityisryhmien työkyvyn tuen palvelukokonaisuus sisältää

 • Asiakkaan lähete käsitellään tiimissä
 • Taustatietojen koonti
 • Alkutilanteen kartoitus, tapahtuu tarvittaessa asiakkaan omassa ympäristössä
 • Kelan asiantuntija osallistuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaan työkyvyn tuen suunnitelman suunnitteluun ja laatimiseen
 • Tiimi tekee lääkärijohtoisesti suunnitelmat tarvittavista jatkotutkimuksista taustatietojen ja kartoituksessa esiin nousseiden asioiden perusteella
 • Tarvittavat psykologin ja toimintaterapeutin tutkimukset
 • Tiimi käy asiakkaan kanssa läpi tutkimusten tuloksia ja jatkosuosituksia. Asiakkaan tarpeiden mukainen verkosto kutsutaan koolle.

Kokemuksia Kelan läsnäolosta erityisryhmien työkyvyn tuen tiimissä

 • Kela asiantuntijan mukanaolo tiimissä on tuonut Kelalle kasvot. Kelan mukanaoloa on pidetty positiivisena asiana. Palvelukokonaisuudessa on voitu huomioida, että asiakas saa kaikki hänelle sillä hetkellä kuuluvat etuudet ja palveluja suunniteltaessa on voitu huolehtia eri etuuksien yhteensovittamisesta.
 • Asiakkaalle on syntynyt Kelan mukana ollessa ymmärrys yhteisissä keskusteluissa siitä, miksi jokin etuus on hylätty tai miksi jotain etuutta ei tässä kohtaa ole tarkoituksenmukaista hakea. Ollaan voitu välttää turhia hakemuksia ja ohjata oikea-aikaisien etuuksien ja palveluiden piiriin.
 • Tiimin jäsenten kokemus on, että Kelan tulee olla mukana yhteisten asiakkaiden palvelujen ja palvelupolkujen suunnittelussa. Valtaosalla näistä asiakkaista on jokin etuus Kelasta. Kelalla on yllättävän paljon tietoa asiakkaiden tilanteista, joka edesauttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämistä ja työkyvyn arviointia tehtäessä.

Työkyvyn arviosta työkyvyn tukemiseen

Työkykyohjelman tavoitteena on se, että myös täsmätyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan.

Erityisryhmien työkyvyn tuen tiimin psykologi on osuvasti todennut: ”Mihin toinen lopettaa, siitä meidän työ vasta alkaa.” On ”helppoa” todeta ihminen kyvyttömäksi johonkin. Vaikeampaa on löytää hänen jäljellä oleva toimintakykynsä, vahvuutensa ja soveltuvuutensa.

Tiimissä on pohdittu myös onko tälle asiakasryhmälle oikeanlaisia kuntoutuspalveluja ja onko ne saatavilla? Osaamista on, mutta se ei ole vielä riittävästi rakentunut yhtenäiseksi verkostoksi. Lähtökohta siis on, että meillä on tietoa ja osaamista eli vaikuttavampaan toimintaan on mahdollista päästä. Se edellyttää oikea-aikaista tunnistamista, entistä tiiviimpää verkostoyhteistyötä, olemassa olevien toimintojen muuttamista sekä yhteistyön hyvää johtamista ja koordinointia.

Lisätietoja:

Marika Ylikojola, marika.ylikojola@eskoo.fi
Pirjo Kankaanpää, pirjo.kankaanpaa@eskoo.fi
Hanna-Mari Raittinen, hanna-mari.raittinen@kela.fi