Etelä-Pohjanmaalle on haettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa täydentävää valtionavustusta

Marinin hallituksen hallituskaudella sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali-ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Sosiaali-ja terveysministeriö linjaa ja tukee palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla.

Vuoden 2021 rahoitushaku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekokonaisuutta.

Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustushanketta. Etelä-Pohjanmaan hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Vuoden 2023 alussa hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksiin on valtion talousarviossa varattu 141 milj. €. Raha jaetaan ohjelman linjausten mukaisesti valtionavustusasetuksessa (13/2019) määritellyin kriteerein. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisiin toimenpiteisiin on kohdennettu 21 miljoonaa euroa.

Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä, eikä siinä ole omavastuuosuutta. Etelä-Pohjanmaan maakunnalle on varattu valtionavustusta 4,04 % kokonaisuudesta, joka on 5,7 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteet ovat säilyneet samanlaisina. Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke täyttää seuraavat valtionavustuksen 2 ja 3 §:ssä todetut edellytykset:

  1. Hanke edistää kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteita
  2. Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 prosenttia hyvinvointialueen tai asetuksessa tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta
  3. Hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjenlevittämistä sekä toimintatapojen uudistamista
  4. Hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon
  5. Hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset
  6. Hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö
  7. Hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä
  8. Hankesuunnitelma on käsitelty valtakunnallisessa sote-uudistuksen johtoryhmässä

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10.2021:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus täydennyshaun hankesuunnitelman ja hankehakemuslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen Sosiaali- ja terveysministeriölle 15.10.2021 mennessä.
  • Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja sairaanhoitopiirin sitoumuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen osallistumisesta 25.11.2021 mennessä.

Hakuaika päättyi 15.10.2021. Hakemuksen arviointi (THL, STM, AVI) suoritetaan loka-marraskuussa ja marras-joulukuussa sosiaali- ja terveysministeriössä on avustusesityksen käsittely. Päätökset saadaan arviolta viikolla 51.

Lisätietoa täydentävästä valtionavustushankkeesta löydät sote-uudistus.fi –verkkosivulta.