Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 3/2021

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta!

Tulevan hyvinvointialueen valmistelu on täydessä vauhdissa Etelä-Pohjanmaalla. Valmistelutyötä tehdään useissa jaostoissa ja työryhmissä, joissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiantuntijoita alueeltamme. Kaikkien ryhmien työskentelyn tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä maakuntamme asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja työntekijät voivat siirtyä turvallisin mielin uuden organisaation palvelukseen.

Valmistelutyö on laaja-alaista ja mittavaa. Suunnittelutyössä on tärkeää huomioida tulevan hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys, henkilöstön saatavuus ja väestön kehitys. Erään arvion mukaan erilaisia osatehtäviä on toteutettavana yli 600 ennen tulevan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi valmistelun etenemistä joka kuukausi ja viimeisen arvion mukaan valmistelumme etenee kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Siitä kiitos kuuluu kaikille mukana oleville!

Uudistuksessa asiakas on keskiössä, joten myös valmistelussa huomioidaan asukasosallisuus, järjestöjen toiminta ja yhdyspinnat muihin alueen toimijoihin. Osallisuuden varmistamiseksi järjestimme mm. kuntalaisinfon, jossa kerroimme valmistelutilanteesta ja jossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Työntekijöille ja esihenkilöille järjestimme myös omat infotilaisuudet, joiden kautta iloksemme tavoitimme yli 1200 työntekijää! Myös jatkossa pidämme yhteyttä asukkaisiin ja työntekijöihin säännöllisesti sen varmistamiseksi, että molemminpuolinen vuoropuhelu mahdollistuu.

Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.fi -sivuilla!

Raikasta syksyä toivotellen,
Tero ja Tanja

Tero Järvinen, VATE:n puheenjohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi
p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi
p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin VATE

Kuntalaisinfo hyvinvointialueen valmistelutilanteesta: tallenne katsottavissa 27.10. saakka

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta lähtien. Myös meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla sote- ja pelastustoimen uudistusta viedään hyvää vauhtia eteenpäin.

Keskiviikkona 13.10. klo 17–18  järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Tero Järvinen ja muutosjohtaja Tanja Penninkangas kertoivat lisää siitä mistä uudistuksessa on kyse, miten se tulee näkymään maakunnan asukkaiden arjessa ja miten valmistelu etenee tällä hetkellä. Tilaisuus järjestettiin etäyhteyksin ja sitä pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti linkin kautta. Tilaisuus tallennettiin ja on katsottavissa 27.10. saakka.

Katso kuntalaisinfon tallenne tästä

Terveisiä palvelujaostosta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATE:n alainen palvelujaosto on järjestäytynyt ja sen vastuuvalmistelijana toimii HTM Carita Liljamo. Hyvinvointialueen alueen kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet ovat nimenneet edustuksensa palvelujaostoon. Palvelujaoston alle on perustettu 10 alajaostoa, joihin nimetään lähiaikoina puheenjohtajat, sihteerit sekä työryhmän jäseniä alueelta.

Palvelujaostossa ja sen alajaostoissa tehtävällä työllä tuetaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmistelua sekä selvitysten tekemistä annettujen tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa käsiteltyä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 14.9., 28.9. ja 12.10.2021 kokouksissaan tarkastellut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tiekarttaa sekä kustannus- ja rahoitusarviointeja, hyväksynyt työsuunnitelmat usealta eri jaostolta (viestintäjaosto, vaalijaosto, yhdyspintajaosto, henkilöstöjaosto sekä hankinta- ja sopimusjaosto), päättänyt palkata oikeustieteen ylioppilaita sopimusten selvitystyöhön, asettanut hyvinvointialueelle poliittisen seurantaryhmän ja perustanut väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimen. Lisäksi VATE on hyväksynyt valtionavustuksen hakemisen ICT-muutossuunnitelmien toteuttamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn kokousasiakirjat löytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) verkkosivuilta virallisista ilmoituksista. VATE valmistelee tulevaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, ja sen isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP).

Tutustu VATEn kokousasiakirjoihin

Mikä nimeksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle?

Etelä-Pohjanmaan sote-organisaatiot ja pelastuslaitos yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi kokonaisuudeksi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeksi, joka palvelee 195 000 asukasta ja työllistää 9 000 henkilöä.

Väliaikainen valmistelutoimielin kutsuu kaikki hyvinvointialueen kuntalaiset mukaan miettimään hyvinvointialueelle nimeä, josta päätöksen tekee aikanaan tuleva aluevaltuusto. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme neljä 50 euron lahjakorttia.

Voit jättää nimiehdotuksesi 14.11.2021 mennessä ja osallistua arvontaan.

Tee nimiehdotus ja osallistu arvontaan

Haemme hyvinvointialueen valmisteluun uusia työntekijöitä

Asiakaspalveluiden asiantuntijan määräaikainen työsuhde

Valmistelun tueksi palkataan asiakaspalveluiden asiantuntija määräaikaiseen työsuhteeseen 30.4.2022 saakka. Asiakaspalveluiden asiantuntijan tehtävänä on muun muassa nykyisten palvelukriteerien kartoittaminen yhteistyössä jaostojen ja hankkeiden kanssa; nykyisten palveluseteleiden käytön alueellinen kartoitus; palveluseteleiden käytön alueellisen suunnitelman laatiminen yhteistyössä jaostojen ja valtionavustushankkeiden kanssa; yhteistyö alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä muut väliaikaisen valmistelutoimielimen osoittamat tehtävät.

Lue lisää

Assistentin määräaikainen työsuhde

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi palkataan assistentti määräaikaiseen työsuhteeseen 30.4.2022 saakka. Assistentin tehtävänä on muun muassa hallinnollisissa tehtävissä avustaminen (esimerkiksi työryhmien sihteerinä toimiminen sekä erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyissä mukana oleminen); valmistelutyötä tukevat muut tehtävät (esimerkiksi tarvittavan tiedon keruu ja koostaminen, selvitysten ja kyselyjen tekeminen sekä osallisuuden ja viestinnän toteuttaminen yhteistyössä muiden valmistelussa mukana olevien kanssa) sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Lue lisää

Haemme sosiaalityöntekijää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen

Haemme sosiaalityöntekijää Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2022 saakka. Aloitus on 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänäsi on kehittää sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta osana Tulevaisuuden monialaista sote-keskusta, aikuissosiaalityötä ja työikäisten sosiaalipalveluja kokonaisuudessaan. Kehittämisessä korostuu yhteistyö ja kehittäminen yhdessä organisaatioiden kanssa, monialaisesti sekä kumppanina terveydenhuollossa ja työ- ja toimintakyvyn tukeen liittyvissä asioissa. Olemme hankkeena mukana täysimääräisesti kansallisessa sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa ja siihen liittyvissä kokonaisuuksissa, kuten rakenteellisessa sosiaalityössä.

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaalle on haettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa täydentävää valtionavustusta

Vuoden 2021 rahoitushaku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekokonaisuutta.

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustushanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10.2021 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -täydennyshaun hankesuunnitelman.  Vuoden 2023 alussa hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille.

Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä, eikä siinä ole omavastuuosuutta. Etelä-Pohjanmaan maakunnalle on varattu valtionavustusta 4,04 % kokonaisuudesta, joka on 5,7 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman nimi valittu

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa työstetään ensimmäistä maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa Etelä-Pohjanmaalle. Suunnitelmaan tulee koko maakuntaa koskeva osuus sekä kaikkien kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, poliisien sekä muiden lasten sekä nuorten kanssa toimivien toimialojen osuudet. Suunnitelma sisältää suunnittelun lisäksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointia koskien.

Järjestimme äänestyksen parhaasta nimestä maakunnalliselle lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle. Äänestysaikaa oli 8.9. saakka. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai äänestyksessä nimen ”Laatua lakeuksien lapsille ja nuorille”. Kiitos kaikille äänestäneille!

Omaolo.fi:n käyttöönotto laajentunut Etelä-Pohjanmaalle – Omaolo tuo terveys- ja sosiaalipalvelut kotisohvallesi!

Sähköistä Omaolo-palvelua on suunniteltu ja kehitetty yhdessä Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Omaolon kautta saat oireisiisi vastauksen koska ja missä tahansa. Täytä oirearvio ja vastauksena saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeesta, lisäksi näet alueesi ohjeet, joiden mukaan voit toimia. Unohda googlaus – käytä Omaoloa vaikka kotisohvaltasi käsin!

Omaolon kolme oirearviota, virtsatietulehdus, korvan kipu ja lukkoisuus sekä seksitautiepäily on otettu käyttöön 1.10.2021 Suupohjan, JIK:n, Kaksineuvoisen ja Järvi-Pohjanmaan alueella. Etelä-Pohjanmaan alueen muut organisaatiot ottavat nämä käyttöön loppuvuoteen mennessä. Kaikki Omaolon tarjoamat 16 oirearviota pyritään saamaan käyttöön koko maakunnan alueella vuoden 2021 aikana.

Lue lisää

Maakunnallisesti yhtenäisiä työkyvyn tuen palveluja rakennetaan monialaisesti Etelä-Pohjanmaalla

Minkälaisilta maakunnalliset työkyvyn tuen palvelut voisivat Etelä-Pohjanmaalla näyttää? Tätä kysymystä ratkotaan vuoden 2021 alussa alkaneessa kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvassa Toimeksi-hankkeessa. Kaikki viisaus ei suinkaan asu hankkeissa, vaan elintärkeitä ovat ne kaikki ajatukset, näkemykset ja ehdotukset, joita olemme eri foorumeissa ja yhteyksissä alueen toimijoilta saaneet. Työkyvyn tuen palvelut ovat jo lähtökohtaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä, sillä toimivan palveluverkon rakentamiseksi tarvitaan usein niin sosiaali-, terveys-, työllisyys-, sivistys- kuin järjestö- ja kokemustietoa.

Lue lisää

Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan? Ma 1.11. klo 12–16

Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan monialaisessa yhteistyössä? Miten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen? Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä.

Lue lisää

Muistisairaan palveluketju -koulutus ke 3.11.2021

Tervetuloa EPSHP:n koulutukseen ”Onnellinen ja turvallinen elämä muistisairauden kanssa” ke 3.11.2021 8.30–15.10. Voit osallistua etänä tai paikan päällä. Koulutus on maksuton EPSHP:n työntekijöille sekä alueen kuntatyönantajalla toimiville henkilöille (terveyskeskukset, kotihoito, asumispalveluyksiköt).

Lue lisää

Tiedolla – Taidolla – Tunteella ti 2.11:

Tule kuulemaan Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä

Tule kuulolle 2.11.2021 Tiedolla, taidolla ja tunteella -tilaisuuteen!

Kerromme

  • Mitä olemme jo saaneet aikaan
  • Mitä hyötyä kehittämistyön saavutuksista on meille kaikille
  • Miten kehittämistyö jatkuu
  • Kuinka sinä voit olla mukana kehittämisessä

Lue lisää

Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue -seminaari ti 16.11.

Sote-uudistus etenee. Hyvinvointialueiden lakisääteinen velvollisuus ja myös maakunnan liittojen etu on ottaa nuoret mukaan kehittämään ja vaikuttamaan. Miksi ja miten nuoret kannattaa ottaa mukaan? Millaisia maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja otetaan käyttöön jo nyt? Miten eri taustoista tulevat nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen?

Kysymyksiin vastauksia antaa Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue -seminaari ti 16.11. klo 13–16.

Lue lisää

Osallistu, osallista ja vaikuta

Voit kertoa, kommentoida ja kysyä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Voit kirjoittaa viestisi nimettömästi, mutta jättämällä yhteystietosi saat halutessasi vastauksen. Kiitos, kun olet mukana kehittämässä entistä sujuvampia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Osallistu ja vaikuta

SONY DSC

NettisivutFacebook ja Twitter – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje