Maakunnallisesti yhtenäisiä työkyvyn tuen palveluja rakennetaan monialaisesti Etelä-Pohjanmaalla

Minkälaisilta maakunnalliset työkyvyn tuen palvelut voisivat Etelä-Pohjanmaalla näyttää? Tätä kysymystä ratkotaan vuoden 2021 alussa alkaneessa kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvassa Toimeksi-hankkeessa. Kaikki viisaus ei suinkaan asu hankkeissa, vaan elintärkeitä ovat ne kaikki ajatukset, näkemykset ja ehdotukset, joita olemme eri foorumeissa ja yhteyksissä alueen toimijoilta saaneet. Työkyvyn tuen palvelut ovat jo lähtökohtaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä, sillä toimivan palveluverkon rakentamiseksi tarvitaan usein niin sosiaali-, terveys-, työllisyys-, sivistys- kuin järjestö- ja kokemustietoa.

Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat ja tukea tarvitsee usein myös lähipiiri. Monialaisista palveluista puhuttaessa on huomioitava myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heille tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden rakentaminen. Kun samanaikaisia palveluita on useita, tarvitaan myös koordinointia, jotta vastuu tiedon välittämisestä ei jää asiakkaalle, palveluiden vaikuttavuus paranee ja palveluprosessit lyhenevät.

Etelä-Pohjanmaalla on pitkä kokemus monialaisesta työ- ja toimintakyvyn kehittämisestä ja siitä todisteena ovat esimerkiksi maakunnassa toimivat työkyvyn tuen tiimit eli tyke-tiimit sekä matalan kynnyksen palvelu Toike, eli Toimintakykykeskus. Lisäksi vahvuudeksi alueen toimijat näkevät koko maakunnan alueella toimivat monialaiset TYP-palvelut (työllistymistä edistävät monialaiset yhteispalvelut). Nuoria ja nuoria aikuisia taas kohdataan Ohjaamoissa ympäri maakunnan. Tärkeä linkki työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta on myös työterveyspalveluiden tavoitteellinen ja tiivis yhteistyö työpaikkojen kanssa.

Vaikka palveluita on paljon, toiminnan kehittämistä ja yhtenäistämistä kaivataan. Koetaan, että ammattilaisten tulisi saada lisää työvälineitä ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Käytännön asiakastyössä hyödyttäisiin myös mahdollisuudesta konsultoida nykyistä useammin ja laajemmin eri organisaatioita. Eli palvelut ja ammattilaisten osaaminen sinne, missä asiakas on. Tietosuojakysymykset, tiedonkulun haasteet ja yhteisen työkyvyn tuen suunnitelman puute eivät ole vain Etelä-Pohjanmaan haaste. Yksi keskeinen huoli alueen toimijoiden esille nostamissa asioissa on vastuutahon epäselvyys tai puute, silloin kun palveluita on käytössä useampia.

Yksi selkeä taho kopin ottajaksi, onko se so, te vai
työllisyyden ammattilainen. Hänelle lupa ottaa yhteyttä eri
tahoihin asiakkaan kanssa

Tähän huoleen pureudutaan Työkykyohjelmassa ja Toimeksi-hankkeessa muun muassa kehittämällä asiakasvastaava -toimintamallia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin yhdessä alueen toimijoiden ja tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa.

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden rakentamista jatketaan Toimeksi-hankkeessa syksyllä muun muassa työryhmätyöskentelyn ja pilottikokeilujen kautta. Tärkeää onkin päästä kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja, joiden avulla työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeet havaitaan nykyistä varhaisemmin ja esimerkiksi Kelan osaaminen saadaan mukaan palveluprosesseihin oikeaan aikaan.

Toimeksi-hanke aloitti myös syyskuussa, yhdessä alueen toimijoiden kanssa, Työterveyslaitoksen työkyvyn tuki -koulutuksen. Koulutus on osa kansallista Työkykyohjelmaa ja se tukee osaltaan yhteisen palvelukokonaisuuden rakentumista Etelä-Pohjanmaalle.

Yhteistä tiekarttaa hyvinvointialueelle siirtymisestä rakentavat yhdessä niin alueen toimijat, VATE kuin sote-uudistushankkeet. Toimeksi-hanke vie tähän keskusteluun työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä erityisen tuen tarpeiden huomioimisen tärkeyttä, sillä ne ovat sijoituksia tulevalle hyvinvointialueelle.

Kuvaan on koostettu Toimeksi-hankkeen keskeiset tavoitteet.

Lisää tietoa Toimeksi-työkykyhankkeesta sekä yhteystiedot ovat osoitteessa: https://www.epsoteuudistus.fi/mita-teemme/toimeksi-hanke/.