Missä mennään? Sote-johtajien kokous 6.5.2021

Sote-johtajien kokouksessa 6.5.2021 käsiteltiin seuravia asioita.

Sote-palveluverkko / palveluketjuraportoinnin, sote-tietopaketoinnin ja kustannuslaskennan tietojärjestelmäpalveluiden hankinnan tilanne

Sote-toimijoilla on tavoitteena sote-palvelujen yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus ja kustannustehokkuus, joita tuetaan tiedolla johtamisen keinoin. Tavoitteena on myös edistää sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota. Tietojärjestelmäpalveluiden avulla seurataan alueellisien palveluketjujen/-verkoston toimintaa analysoinnin ja visualisoinnin keinoin edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös kehittää kustannuslaskennan kyvykkyyksiä sekä yhtenäistää kustannuslaskennan periaatteita alueella kansalliset määrittelyt huomioiden. Näihin tavoitteisiin pyritään alueellisen kustannuslaskentajärjestelmäpalvelun hankinnalla ja käyttöönotolla. Kustannuslaskennan kehitystyötä on tarkoitus tehdä sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon osalta.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vertailumaakunnat

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tiedonkeruuvaihe on alkamassa. Koko maan vertailuarvojen lisäksi tarkasteluun halutaan muutamia vertailualueita. Asiaa on taustoitettu Aksilan, maakuntaliiton ja sote-rakenneuudistus -hankkeen edustajien yhteistyönä.

Em. yhteistyön tuloksena on tehty seuraavia havaintoja, jotka tukevat valintoja vertailualueiksi. Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan ikärakenteet ovat lähinnä toisiaan ja Kanta-Häme kuuluu myös samaan erva-alueeseen. Pohjanmaa taas on aluenäkökulmasta mielenkiintoinen vertailualue. Keski-Suomen valintaa puoltaa terveydenhuollon rakenteen samankaltaisuus Etelä-Pohjanmaan kanssa.

Ajankohtaiset nostot sote-rakenneuudistus-, Tulevaisuuden sote-keskus- ja Toimeksi-hankkeista

Käytiin läpi sote-hankkeiden ajankohtaisia asioita ja kehittämistyön tilannetta.

Sote-ohjaus / alueelliset neuvottelut ja niiden valmistelu Etelä-Pohjanmaalla v. 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja alueet käyvät vuosittain alueelliset neuvottelut, joihin myös valtiovarainministeriö osallistuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee ohjausrakennetta arvioimalla vuosittain palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kustannustehokasta toteutumista.

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen keskeisenä tausta-aineistona toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön omiin havaintoihin perustuvat kehittämishaasteet ja muutostekijät. Kehittämisessä käytetään hyödyksi alueiden esiin nostamia tarpeita ohjauksen ja vuorovaikutuksen kokonaisuudessa. Etelä-Pohjanmaan ohjausneuvottelulle on asetettu alustavaksi ajankohdaksi tiistai 9.11.2021. Ajankohta varmistetaan lähempänä neuvottelua.

STM:n ohjausosaston johtoryhmä on päättänyt Etelä-Pohjanmaan alueellisista erityisteemoista ja antanut ne THL:n arviointitiimille tiedoksi 14.4.2021. Erityisteemat ovat seuraavat:
• Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenne ja monialaiset palvelukokonaisuudet
• Perustason palveluiden saatavuus ja laatu (moniasiakkuudet)

Väliaikaisen valmistelun tilanne ja ajankohtaiset kysymykset

Kansallisella tasolla on selvitetty alueiden VATE-ajan esivalmistelun aloittamista ja suunnitelmia. Touko-kesäkuun aikana on tarkoitus tehdä tilannekuvan pilotointia.

Tulevat tilaisuudet

• Etelä-Pohjanmaan valtionavustushankkeiden kuntakierrokset: Evijärvi 22.5.2021
• Kumppanuuspöytä: Seinäjoki 20.5.2021, Kuortane 19.5.2021