Missä mennään? Strategisen ohjausryhmän kokous 16.6.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 16.6.2021 käsiteltiin seuraavia asioita. Lue muistio kokonaisuudessaan täältä.

MiePä-työryhmän työskentelystä yhteenvetoa ja ensimmäinen suunnitelma tulevaisuuden palveluiden rakenteesta

Käytiin läpi yhteenvetoa MiePä-työryhmän työskentelystä ja tulevaisuuden palveluiden rakenteesta. MiePä-työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa ja tulevaisuuden rakennetta on tarkasteltu neljästä näkökulmasta: kynnyksettömät ja matalan kynnyksen palvelut, kotiin vietävät ja kotoa käytettävät palvelut, asumisen tuki sekä laitoshoito.

Sosiaalihuollon tietotuotannon yhtenäistämisen tilannekatsaus

Kokouksessa esiteltiin tietotuotannon yhtenäistämisen osion etenemistä. Sosiaalihuollon suoritekirjausten yhtenäistämisen osalta on keväällä 2021 tehty tarkentavaa tarvekartoitusta ja toteutustavan suunnittelua.

Sote-raportoinnin kehittämisessä painotus on ammattilaisten kokemustiedon raportoinnissa. Tavoitteena on sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän kokemustiedon raportoinnin systematisointi ja yhtenäistäminen. Keväällä 2021 on suunniteltu ja valmisteltu raportointityökalu, joka on testipilotointivaiheessa.

Etelä-Pohjanmaan sähköisten asiointipalveluiden suunnitelma ja tiekartta

Digitalisaatio on tämän hetken merkittävin globaali muutostrendi, mikä muuttaa tulevaisuuden toimintaympäristöä monin eri tavoin. Digitalisaation myötä asiakkaille tuotettaviin hyvinvointi- ja sote-palveluihin kohdistuu jatkuvasti uusia odotuksia, mitkä heijastuvat palvelujen tuottamisen prosesseihin sekä ammattilaisten toimintamalleihin ja työvälineisiin. Sähköisten palvelujen avulla voidaan tukea kansalaisten mahdollisuuksia ylläpitää itse omaa hyvinvointiaan ja terveyttään ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen kautta. Sote-ammattilaisille digitalisaatio mahdollistaa tuottavamman tavan työskennellä innovatiivisten järjestelmien, ohjelmien ja ratkaisujen avulla. Palvelujen sekä palveluprosessien uudistamiseksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia pidetään sote-sektorin tuottavuusloikan keskeisenä mahdollistajana.

Sähköisten asiointipalvelujen suunnittelussa keskeisiä kehittämistä ohjaavia periaatteita ovat digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen, kotona käytettävien palvelujen sekä etähoidon ja etävastaanottojen osuuden kasvattaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen sekä sähköisen asioinnin lisääminen.

Sote-rakenneuudistuksen hankesuunnitelman päivittäminen

Hankkeen sisältöä, etenemistä ja talousennustetta on käyty lävitse. Etelä-Pohjanmaalla – kuten muillakin alueilla – avustusta jää käyttämättä ja pääosin tämä liittyy ICT-hankintoihin ja niiden kilpailutuksen viivästymiseen. Hankkeessa on todettu lisätarpeita, joita olisi mahdollista käynnistää alueella hankeavustuksella. Tärkeänä nähtiin, että ICT-palvelujen migraation pilotointi ja vanhojen tietojen arkistointi olisivat asioita, joita tulisi edistää. Em. asioiden käynnistäminen hankkeen toimesta vaatii hankesuunnitelman päivityksen ja sen hyväksymisen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Strateginen ohjausryhmä hyväksyi muutokset hankesuunnitelmaan.

TAYS-ERVA-alue (keskinen YTA): tietojohtamisen yhteistyömahdollisuuksien selvitys

Sote-rakenneuudistuksen osa-alue 2 valtionavustushankkeiden ehdoksi on STM asettanut, että alueet osallistuvat Virta-hankkeen verkostoyhteistyöhön sekä tekevät selvityksen tietojohtamisen yhteistyömahdollisuuksista. Selvitys on annettava STM:lle 31.5.2021 mennessä. Tays erva-alueen valtionavustushankkeen muutosjohto, ICT-valmistelijat sekä sairaanhoitopiirien tietohallintojohto ovat laatineet selvityksen yhteistyössä marraskuun 2020 jälkeen. Jokainen alue on nimennyt valmistelijat Virta-hankkeen johto- ja ohjausryhmiin. Alueet ovat osallistuneet aktiivisesti yhteisiin kevään 2021 aikana järjestettyihin Virta-hankkeen työpajoihin. Tämän lisäksi Tays erva-alueella on muutosjohdon välillä pidetty jatkuvasti yhteistyökokouksia, joissa on käsitelty myös tietojohtamisen ratkaisuja.

Eskoolle tehty selvitys: Asiakaslähtöinen erityisryhmien palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla uudessa sotessa

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle on tehty selvitys: Asiakaslähtöinen erityisryhmien palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla uudessa sotessa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan nykytilanne (Pohjanmaan suomenkielisten palvelujen osalta) sekä selvittää alustavasti parhaat tavat toiminnan järjestämiseksi uusilla hyvinvointialueilla.

Alueellinen kustannuslaskenta / perusterveydenhuollon organisaatio

Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa yhtenä tiedolla johtamisen tavoitteena on sote-palveluiden ja palveluketjujen/-verkoston läpinäkyvyyden lisääminen. Kustannuslaskennan kyvykkyyksien kehittäminen on eräs tämän kokonaisuuden osa-alue. Tavoitteeseen pyritään alueellisen kustannuslaskentajärjestelmän hankinnalla ja käyttöönotolla.

Hankittava kustannuslaskennan ratkaisu mahdollistaa asiakas-/potilaskohtaisen kustannuslaskennan. Tavoitteena on pystyä tuottamaan luotettavaa ja vertailukelpoista kustannustietoa alueen eri organisaatioista ja näin parantaa kustannuslaskennan kyvykkyyksiä alueella.

Kustannuslaskentaratkaisun käyttöönottoprojekti jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotto tehdään yhteen perusterveydenhuollon organisaatioon sekä erikoissairaanhoitoon. Toisessa vaiheessa järjestelmä laajennetaan loppuihin perusterveydenhuollon organisaatioihin sekä sosiaalihuoltoon. Alustavaa keskustelua on käyty siitä, että Seinäjoen kaupunki olisi ensimmäisessä vaiheessa mukana oleva pth-organisaatio. Tavoitteena on, että ensimmäisessä vaiheessa tehtyä määrittelytyötä voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon toisen vaiheen aikana.

Muut asiat

  • Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä
    • Menestystä psykologisesta turvallisuudesta ke 15.9. klo 8.15–9.15
    • Työhyvinvointi ja sen johtaminen to 14.10. klo 8.15–9.15
    • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15
  • Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta