Missä mennään? Strategisen ohjausryhmän kokous 27.8.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 27.8.2021 käsiteltiin seuraavia asioita. Lue muistio kokonaisuudessaan täältä.

Lastenasiantalo/Barnahus-malli, valtionavustushaku vuosille 2022–2023

Etelä-Pohjanmaalla on eri toimijoiden kesken tunnistettu lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja hyväksikäyttörikosprosessien käsittelyiden viiveet ja toimintatapojen vaihtelevuus. Toimijat eivät ole tietoisia toistensa prosessien vaiheista, mikä tuottaa ei-aiottuja negatiivisia seurauksia lasten ja perheiden tilanteisiin. Lisäksi väkivallan tunnistamisessa on haasteita.

Lastenasiaintalo on toimintamalli, jossa eri viranomaiset toimivat keskinäisessä yhteistyössä tilanteissa, jossa lapsen epäillään joutuneen seksuaalisen tai fyysisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Toimintaympäristö on lapsiystävällinen ja turvallinen, ja tarpeen mukaiset palvelut järjestetään ajantasaisesti ja tarvelähtöisesti.

Suomessa lasten ja nuorten oikeuspsykologiset ja -psykiatriset yksiköt toimivat jo suurelta osin Barnahus-mallin mukaisesti, mutta ne palvelevat toistaiseksi vain pientä osaa lapsista. Lisäksi tuen ja hoidon koordinaation ja saatavuuden osalta palvelujärjestelmässä on aukkoja.

Vuoden 2022–2023 alueellisessa haussa painotetaan erityisesti kehittämistoimia, jotka parantavat perustason palveluiden kykyä vastata väkivaltaa kohdanneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin niin epäilyn tunnistamis- ja selvitysvaiheessa kuin tuen, hoitoonohjauksen ja hoidon vaiheissa. Toimintamallit suunnitellaan kullakin alueella vastaamaan alueen tarpeisiin, kuitenkin niin, että yhteisesti sovitut ja sovittavat kansalliset linjaukset toteutuvat.

Etelä-Pohjanmaalla toteutetaan 2020–2022 STM:n rahoittamaa monialaista lastensuojelun kehittämistä MONNI-hankkeessa. MONNI-hankkeessa on kehitetty lastensuojelulain 14 §:n mukaista lakisääteistä maakunnallista konsultaatiorakennetta. Toimijoiden kesken on todettu, että lapsiin kohdistuvat hyväksikäyttö- ja väkivaltarikokset ovat sen kaltaisia, että niiden koordinointi sopisi maakunnassa lastensuojelulain 14 §:n mukaisen konsultaatiotoiminnan yhteyteen. Asiantuntijoita on vähän, jolloin on järkevää keskittää nämä toiminnot yhteen, jotta maakunnallisesta konsultaatiorakenteesta tulee toimiva kokonaisuus.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku

STM on julkaissut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen täydennyshaun ajalle 16.8.2021–15.10.2021 klo 16.15. Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti.

Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.

Perustason päihdepalvelut, lasten, nuorten ja perheiden koronapandemian aiheuttamat haitat, maksuton ehkäisy ja kuntoutus ovat haun painopisteitä.

Täydennyshaun kokonaisrahoitus on kansallisesti 141 milj. €, Etelä-Pohjanmaan alueen rahoitus on noin

5,7 milj. €. LAPE-kokonaisuuden osuus on vähintään 850 000 €. Ikäpalveluihin on tulossa lisähaku syyskuussa, joka painottuu kotiin vietäviin palveluihin.

STM:n alueelliset valmistelutyöryhmät: Etelä-Pohjanmaan edustajat

VATE (väliaikainen valmistelutoimielin) on 17.8.2021 kokouksessaan nimennyt Etelä-Pohjanmaan edustajat aluelähtöiseen valmisteluun.

 • Toimeenpanon vastuuhenkilöverkosto: Tero Järvinen, varajäsen Tanja Penninkangas
 • Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä: Tanja Penninkangas, varajäsen Regina Ollila
 • Talouden, hallinnon ja tukipalveluiden valmisteluryhmä: Tero Järvinen, varajäsen Heli Hämeenniemi
 • Yhdyspintoihin liittyvä alueellinen valmistelu: Juha Tiainen, varajäsen Harri Setälä
 • ICT-valmisteluryhmä: Ari Pätsi, varajäsen Tuula Ristimäki
 • Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmää koskien varsinaisena jäsenenä on palvelujaoston tuleva puheenjohtaja ja varajäsenestä päätetään palvelujaoston puheenjohtajan valinnan jälkeen.

Muut asiat

Tulevat tilaisuudet: tarkemmat tiedot https://www.epsoteuudistus.fi

 • Esihenkilöiden virtuaaliset aamukahvit jatkuvat syksyllä
  • Menestystä psykologisesta turvallisuudesta ke 15.9. klo 8.15–9.15
  • Työhyvinvointi ja sen johtaminen to 14.10. klo 8.15–9.15
  • Lapset ja perheet pe 26.11. klo 8.15–9.15
 • Maakunnallinen NEPSY-päivä pe 10.9.2021: ajankohtaista tietoa neuropsykologisesti oireilevista lapsista ja nuorista sekä heidän palveluistaan
 • Etelä-Pohjanmaan vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen edustajien työpaja 16.9.2021 klo 16.30–18.30
 • Tiedolla, taidolla ja tunteella 2.11.2021 koko päivän tapahtuma: kaikille avoin tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta