Missä mennään? Strategisen ohjausryhmän kokous 30.9.2021

Strategisen ohjausryhmän kokouksessa 30.9.2021 käsiteltiin seuraavia asioita. Lue muistio kokonaisuudessaan täältä.

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja kotona asumista tukevien palvelujen erillishaku ja vertaiskehittäminen

Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen on yksi keskeinen osa hallituskauden iäkkäiden palvelujärjestelmään liittyvää toimenpidekokonaisuutta. Kansallisella ohjauksella varmistetaan, että iäkkäiden palveluissa on käytössä kansallisesti yhtenäisiä ja asukkaiden tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

Käytettävissä oleva määräraha 30 M€ jaettaisiin maakunnille hankkeen linjausten mukaiseen toimintaan ja valtionavustuslaissa ja -asetuksessa (13/2020) määritellyin kriteerein Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa vastaavalla tavalla.

Ikäihmisten kotihoidon ajantasaisen tilannekuvan selvittämiseksi hyvinvointialueella tarvitaan tietoa kehittämisen pohjaksi, kokouksessa esiteltiin kotihoidon vertaiskehittämisen malli.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku ajalle 16.8.–15.10.2021

Vuoden 2021 haku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekekokonaisuutta. Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. Vuoden 2023 alussa hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksiin on valtion talousarviossa vuodelle 2021 varattu rahaa 141 miljoonaa euroa. Tämä raha jaetaan hyvinvointialueille tämän ohjelman linjausten mukaiseen toimintaan ja valtionavustusasetuksessa (13/2019) määritellyin kriteerein. Hanke ei edellytä omarahoitusosuutta, hakuaika on 16.8.–15.10.2021, päätökset tulevat viikolla 51.

Vuoden 2021 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha. Valtionavustusta haetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen, vuonna 2020 käynnistettyä hanketta täydentävään kehittämistyöhön vuosille 2021–2023. Tämän lisäksi STM voi myöntää täydentäviä avustuksia vielä vuonna 2022 valtion talousarvion niin salliessa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on aloittanut toimintansa sen varmistamiseksi, että historiallinen uudistus voidaan toteuttaa sujuvasti ja turvallisesti. VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022 ja aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, minkä jälkeen se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä Etelä-Pohjanmaalla. Uudistuksen myötä noin 9000 ammattilaista siirtyy uuden hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi VATE on perustanut 10 jaostoa, jotka raportoivat työskentelynsä etenemisestä muutosjohtajalle ja VATE:lle. Jaostot voivat edelleen perustaa pienempiä työryhmiä eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Jaostoihin on pyydetty nimeämään edustus kaikista hyvinvointialueeseen sulautuvista organisaatioista.

VATE on asettanut poliittisen seurantaryhmän, joka seuraa uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelee poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. VATE on myös perustanut väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudekseen 1.7.2021–28.2.2022.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueen asukkaat saavat palveluja yhdenvertaisesti. Käyttöön otetaan parhaat sekä tehokkaimmat toimintatavat alueen erityispiirteet huomioiden. Palveluja uudistetaan toimintamalleja pilotoiden ja alueella jo olemassa olevia käytäntöjä laajentaen. Uudistuksessa asiakas on keskiössä ja palveluja tuotetaan monikanavaisesti asiakkaalle sopivalla tavalla.