Nepsy-lapset ja opettajat

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylemmän AMK tutkinto-ohjelman opiskelijat Päivi Marttila ja Helinä Rajala tekivät opinnäytetyön ”Jos nyt pääsisi edes hoidon piiriin” – Neuropsykiatristen oireiden tunnistaminen, varhainen tuki ja moniammatillinen yhteistyö alakoulun opettajien näkökulmasta. Tutkimusprosessissa yhteistyötahona oli Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke.

Opinnäytetyössä kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan alueen 1–4 luokkien opettajien kokemuksia ja osaamista neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tunnistamiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin opettajien ajatuksia neuropsykiatristen lasten hoito- ja palveluketjusta, moniammatillisesta yhteistyöstä, systemaattisuudesta sekä ennaltaehkäisevistä palveluista ja niiden riittävyydestä. Tutkimuksessa selvitettiin myös opettajien näkemyksiä siitä, millaisesta ennaltaehkäisevästä ja varhaisesta tuesta neuropsykiatrisesti oireilevat oppilaat hyötyisivät.

Opinnäytetyön tulosten mukaan Etelä-Pohjanmaan 1–4 luokkien opettajat toivovat lisäkoulutusta neuropsykiatrisista häiriöistä sekä varhaisen tuen keinoista. He haluavat myös tietoa tekniikoista sekä selkeitä toimintamalleja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ohjaamiseen ja tukemiseen. Lasten tueksi halutaan lisää konkreettista apua sekä lisää asiantuntijapalveluita kouluihin ja perheille. Varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä toimia halutaan lisätä ja olemassa olevia palveluja tehostaa. Tarvitaan myös lisää matalan kynnyksen palveluja ja konkreettista apua lapsille ja perheille.

Kyselyn tulosten mukaan on tärkeää myös informoida opettajia paremmin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palveluverkosta.  Moniammatillista yhteistyötä tulisi tehostaa, salassapitosäädöksiä keventää sekä hoidon ja palvelujen sujuvuutta selkiyttää. Lisäksi vastuuhenkilöitä voisi nimetä viemään neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä asioita eteenpäin.

Marttila, P. & Rajala, H. ”Jos nyt pääsisi edes hoidon piiriin.” Opinnäytetyö. Sosiaalialan ylempi AMK tutkinto-ohjelma. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 2022. Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203243969