Nuorisopsykiatrian tiimimallin esiteltiin sote-johdon neuvottelupäivillä 26.1.2021

LLKY:n terveydenhoitaja Laura Hasunen ja Tulevaisuuden sote-keskuksen hanketyöntekijä Anna Nurmela esittelivät nuorisopsykiatrian tiimimallia sote-johdon neuvottelupäivillä 26.1.2021.

Katso tiimimallin esittelyvideo, tekijä on terveydenhoitaja Laura Hasunen.

Alueellisesti nuorten mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet eriarvoisesti mm. etäisyyksien ja palvelujen vähäisyyden vuoksi. Tiimimalli sai alkunsa 2016 nuorisopsykiatrian aloitteesta tavoitteena hyödyntää paikallisten toimijoiden osaamista, nopeuttaen avun saantia ja lisäämällä palvelujen laatua.  Nyt tämän neljän vuoden aikana malli on hioutunut nykyiseen muotoonsa ja kattaa koko sairaanhoitopiirin alueen.

Tiimimalli on nopeuttanut nuorten avunsaantia sekä lisännyt ammattilaisten yhteistyötä sekä osaamista mielenterveydenhäiriöiden hoidossa.

Asiakkaan eli nuoren näkökulmasta tiimimalli toimii siten, että kun huoli nuoren mielenterveydestä herää, hän voi itse ottaa yhteyttä esimerkiksi oman koulun kuraattoriin tai terveydenhoitajaan, toisinaan huoli herää ensin ammattilaisella tai vanhemmalla joka voi ottaa asian puheeksi nuoren kanssa. Työskentely alkaa oman tutun työntekijän kanssa kartoittaen, millaista tukea nuori itse toivoo. Nuoren luvalla työntekijä voi viedä nuoren huolen tiimiin, jossa tiimiläiset yhdessä miettivät onko nykyinen tuki riittävä. Tiimissä on mahdollista konsultoida myös nimettömästi, jolloin työntekijä voi vahvistaa omaa osaamistaan nuoren tueksi.  Tarvittaessa varataan aika nuorisopsykiatrin vastaanotolle ilman lähetettä. Vastaanotolle kutsutaan myös vanhemmat ja nuorelle tuttu työntekijä. Samalla käynnillä tehdään sekä hoidon tarpeen arvio että jatkosuunnitelma: käynniltä lähtiessä nuori tietää missä ja keneltä apua saa.  Mahdollinen lähete erikoissairaanhoitoon voidaan tehdä käynnin yhteydessä. Nuoret otetaan aktiivisesti mukaan tuen suunnitteluun, jolloin nuoret myös sitoutuvat tukipalveluihin hyvin.

Tyytyväinen asiakas tarkoittaa tyytyväisiä työntekijöitä. Mallista hyötyvät erityisesti ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea mielenterveyden haasteisiin, mutta eivät erikoissairaanhoitoa: tarjoamalla tukea heti nuoren sitä tarvitessa, ennaltaehkäistään haasteiden kasautumista: yhä useampi saa avun perusterveydenhuollosta, jolloin erikoissairaanhoito voi vastata paremmin niiden nuorten tarpeisiin, jotka erikoissairaanhoitoa tarvitsevat. Tämän lisäksi tiimimalli on todettu kustannustehokkaaksi: Yhden päivän hinnaksi kertyy nuorisopsykiatrin osalta n. 1000€, jos vastaavat palvelut eli 4-5 konsultaatiota, tunti ryhmätyönohjausta ja 3 moniammatillista hoitoneuvottelua toteutuis erikoissairaanhoidon puolella, hinta olisi melkein nelinkertainen.

Ratkaiseva tekijä tiimimallin onnistumisessa on ollut yhteinen päämäärä, joka on meillä ollut asiakkaan etu eli se että nuoret saa mielenterveysongelmiinsa oikean avun oikeaan aikaan.  Kun tavoite on selkeä, on helppo sitoutua toimintaan. Osaamisella ei kilpailla, vaan sitä jaetaan.

Tulevaisuuden sote-keskuksissa pyritään joustaviin ja helposti muotoiltaviin malleihin, joissa hyödyt maksimoidaan laadusta tinkimättä: tämä malli on sellainen.

Tiimi malli on helposti muokattavissa eri asiakasryhmien tarpeisiin eikä vaadi merkittäviä rahallisia panostuksia tai henkilökunnan lisäkoulutusta. Ydinajatuksena on, että osaaminen on jo olemassa, mutta koordinoimalla se oikein, voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin kaikkein parhaiten. Malli toimii yli organisaatio ja kuntarajojen.