Omavalvonnan kehittäminen

Omavalvonnan avulla seurataan ja kehitetään palvelujen laatua ja asiakasturvallisuutta päivittäisessä asiakastyössä. Jokaisella työntekijällä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toteuttaa omavalvontaa ja toimia työssään turvallisesti. Tähän sisältyy työntekijän velvollisuus ilmoittaa toiminnassa tai palvelun toteuttamisessa ilmenevästä epäkohdasta tai epäkohdan uhasta.

Tavoitteena on, että henkilökunta arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa sekä kuuntelee asiakkaita ja heidän läheisiään laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Parhaimmillaan omavalvonta toimii työntekijöiden päivittäisen asiakastyön työkaluna, jonka avulla toteutetaan asianmukaista ja turvallista palvelua, puututaan epäkohtiin, arvioidaan palvelun toteutumista ja kehitetään yksikön toimintaa.  

Omavalvontasuunnitelma ohjaa omavalvonnan toteuttamista. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan keskeiset toimenpiteet, joiden avulla yksiköissä varmistetaan hyvä palvelu, puututaan epäkohtiin ajoissa sekä kehitetään yksikön toimintaa.

Omavalvonta osaksi päivittäistä asiakastyötä

Loppuvuodesta 2020 alueella tehdyn nykytilan kartoituskyselyn pohjalta keskeisiksi omavalvonnan kehittämiskohteiksi nousivat kolme kohdetta, jotka ovat ohjanneet hankkeessa tehtyä kehittämistyötä:

  • Henkilöstön tietoisuuden lisääminen omavalvonnasta ja sen sitovuudesta
  • Omavalvontasuunnitelman sisällön konkretisointi jokapäiväiseen työhön sekä
  • Omavalvonnan seurannan systemaattisuuden kehittäminen

Lisäksi alueella oli tarve yhtenäistää henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista tukeva toimintaohje ja ilmoituslomake liittyen toiminnassa havaittuun epäkohtaan tai sen uhkaan. Toiveena esitettiin myös omavalvontasuunnitelmapohjan visualisointi.

Lähdimme yhteistyöorganisaation, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, kanssa laatimaan toimintamallia, joka vastaisi omavalvonnan kehittämiskohteisiin ja edistäisi omavalvonnan toteutumista osana työntekijöiden päivittäistä asiakastyötä. Kehittämistyön pohjalta syntyi toimintamalli omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluna. Suupohjan LLKY:n ikäihmisten palveluissa toimintamallia pilotointiin syksyllä 2021. Lisäksi he ottivat käyttöön uuden visualisoidun omavalvontasuunnitelmapohjan. 

Omavalvontainfot kehittämistyön jalkauttamisen tukena

Omavalvonnan tueksi laadittujen lomakkeiden ja toimintamallien jalkautusta on edistetty omavalvontainfojen kautta. Järjestin maalis-huhtikuussa neljä saman sisältöistä tilaisuutta, joissa avattiin omavalvonnan merkitystä ja omavalvontasuunnitelman sisältöä sekä kerrottiin hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä.

Omavalvontainfoihin osallistui yhteensä 62 henkilöä. Omavalvonta koskettaa jokaista työntekijää. Se näkyi myös kerätyissä palautteissa. Palautteiden perusteella infotilaisuudet koettiin hyödyllisiksi ja tietoa voidaan hyödyntää omassa työssä.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus, joka sisältää useita isoja asiakokonaisuuksia. Laajemmalle omavalvontakoulutukselle on palautteiden perusteella tarvetta. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Tiina Paganus
asiantuntija
tiina.paganus@seinajoki.fi
p. 050 575 6280