Onnistunut omaishoito edellyttää eri toimijoiden yhteisesti sovittuja käytänteitä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen valmistelua on tehty vuoden 2022 aikana valtionavustushankkeissa. Aluehallitus on hyväksynyt tuotoksena valmistuneen omaishoidon toimintaohjeen, myöntämisperusteet ja palkkioluokat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Toimintaohjeen työstämisessä on tavoiteltu avoimuutta, asiakasosallisuutta ja hyvän tiedottamisen toteutumista. Tämän tukemiseksi onkin pidetty kaksi erillistä avointa työpajaa. Tilaisuuksiin pystyi osallistumaan paikan päällä tai verkossa.

Omaishoidon tuen tilannekatsaus hankkeiden ja valmistelun näkökulmasta pidettiin 21.9.2022. Tällä työpajalla haluttiin monipuolistaa toimintaohjeeseen kirjattavaa asiakasnäkökulmaa. Työpajassa keskusteltiin muun muassa aiheesta ”Mihin mielestäsi tulee kiinnittää erityistä huomiota omaishoidon kehittämisessä hyvinvointialueelle?” Esiin nousi esimerkiksi omaishoitotilanteen tunnistamisen näkökulma eri toimipisteissä, palveluohjauksen merkitys asiakkaille tuoda esiin tarjolla olevat palvelut omaishoitajille, myös niille, joille itse omaishoidon tuen päätös on kielteinen.

Ensisijaisena kehittämistyön painopisteenä nähtiin omaishoidon tuen määräytymisperusteiden ja päätöksenteon yhtenäistäminen. Vapaapäiväkäytänteiden toivottiin olevan monipuoliset ja palvelevan alueen omaishoitajia. Keskustelussa nousi esiin pelko, että hyvinvointialueelle siirtyminen muuttaa sijaishoidon järjestelyjä huonompaan suuntaan. Esiin nostettiin omaishoitajien tukemisen esimerkkinä päivystysapupuhelimen tarve. Tulevaisuuden kehitettävät digitaaliset palvelut voivat mahdollisesti vastata tähän tarpeeseen.

Toisessa omaishoidontuen työpajassa 27.10.2022 oli puolestaan aiheena kolmannen sektorin palvelut ja yhteistyö omaishoidon toimijoiden välillä. Tilaisuudessa oli muun muassa eri yhdistysten toiminnan esittelyä siitä, mitä palveluja heillä on jo tällä hetkellä omaishoitoperheille Etelä-Pohjanmaalla. Järjestöillä, yhdistyksillä ja myös seurakunnilla on monipuolista toimintaa tarjolla omaishoitajille. Toiminnoissa on mukana myös vapaaehtoisia, joiden toimintaan tarvitaan selkeä koordinaatiomalli. Tilaisuudessa keskusteltiin, että päällekkäisyyksiä tulee välttää ja miettiä omaishoitajille sekä hoidettaville tarjottavien palvelujen tuottamista osin yhteistyössä. Kuntien ja kaupunkien vastuut ovat vielä selkiytymättä uudessa hyvinvointialueen rakenteessa, asiaa valmistellaan hyvinvointialueen yhdyspintajaostossa. Selvää on, että kunnilla on merkittävä rooli ja mahdollisuus tukea asukkaitaan arjessa eri tavoin, esimerkiksi tarjoamalla omaishoitajille maksuttomia tiloja kokoontumiseen tai hyvinvointia edistäviä palveluja. Hyvinvointialueen ja kuntien vastuunjako tulee olla selkeästi sovittu ja myös järjestöillä tulee olla kirkas rooli tässä uudessa rakenteessa.