SoTe-tike 2.0 – Seinäjoki pilotista hyvinvointialueen valmisteluun

SoTe-tilannekeskuksen nykytila

SoTe-tilannekeskus (SoTe-tike) pilotointi alkoi Seinäjoella 17.11.2021 eteläisen kotihoidon alueella ja laajentui pohjoisen kotihoidon alueelle 14.2.2022. Seinäjoen kotihoidon kokonaisuus on pilotoinnissa mukana syyskuusta 2022 alkaen. SoTe-tike vastaa tarpeisiin, joita syntyy ennakoimattomissa tilanteissa, esimerkiksi silloin kun kotihoidon työntekijä löytää kotikäynnillä huonosti voivan asukkaan.

SoTe-tiken toiminta perustuu asiakkaan/potilaan hoidon tarpeen arviointiin, moniammatilliseen, suunnitelmalliseen ja keskitettyyn avun koordinointiin asiakkaan kotiin, lisätuen järjestämiseen, tarvittaessa asiakkaan ohjaamiseen kiirevastaanotolle tai kuljettamiseen yhteispäivystykseen. Seinäjoen kotihoidon työntekijät ovat saaneet koulutuksen kotihoidon hoidon tarpeen arviointiin, siinä tarvittavien välineiden käyttöön ja huoltoon. Koulutuksen tavoitteena on ohjata yhteydenotto heti alusta lähtien oikealle taholle toimintamallin mukaisesti.

SoTe-tiken toimijat hyödyntävät toistensa moniammatillista osaamista, tietoa asiakkaasta ja tarvittaessa konsultoivat lääkäriä päätöksenteon tueksi. SoTe-tikessä toimijoina ovat toimistoalue-ensihoitaja, joka ottaa vastaa hätäkeskuksen tekemän riskiarvion pohjalta kiireettömät tehtävät (D-tehtävät), KH (kotihoidon)-koordinaattori, ensihoidon kenttäjohtaja, päivystysapupuhelimen toimijat sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Asiakkaat/kuntalaiset eivät voi olla suoraan yhteydessä SoTe-tikeen, vaan yhteys syntyy sote-ammattilaisen kautta. Esimerkiksi kotihoidon työntekijän soittaessa SoTe-tikeen, asiakkaan asia etenee SoTe-tike toimijoiden toimesta.

SoTe-tike toiminnan periaatteet ovat:

 • Asiakaslähtöisyys; asiakkaalle ja sote-ammattilaiselle apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa yhden yhteyden oton periaatteella
 • Kustannusvaikuttavuus; resurssit kohdennetaan hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti ja vältytään päällekkäiseltä työltä
 • Asiakkaalle oikea apu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa (OOO) 24/7.

Suunta kohti hyvinvointialuetta

Seinäjoki-pilotin ohella on tämän vuoden alusta lähdetty rakentamaan SoTe-tike toimintamallia tulevan hyvinvointialueen toimintayksiköksi. Siinä hyödynnetään Seinäjoki-pilotista saatuja hyviä kokemuksia toimintamallista. Seinäjoki-pilotista kerätään tietoa jatkuvasti ja tuloksia arvioidaan. Mallia on kehitetty jatkuvan kehittämisen periaatteella. Iso kiitos kuuluu SoTe-tike toimijoille, jotka ovat sitoutuneet toiminnan kehittämiseen ja toimivat ratkaisukeskeisesti. Toiminnan tuloksista saaduilla mittareilla voimme jo osoittaa kustannusvaikuttavuutta, resurssien oikeaa kohdentumista, toiminnan aitoa moniammatillisuutta, osaamisen vahvistumista ja ennen kaikkea arvon tuottamista asiakkaille. Puhelimessa tehdystä hoidon tarpeen arvioinnista, resurssien käytöstä ja potilastyytyväisyydestä on tehty väitöskirja (Petri Roivainen 2022). Siinä esitetyt tulokset tukevat myös SoTe-tike-toiminnan tarpeellisuutta; osa tuloksista jopa ylittyi Seinäjoki-pilotin mittareilla arvioituna.

Ikäihmisten määrä kasvaa Etelä-Pohjanmaalla runsaasti tulevien vuosien aikana, 45 % jo vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä koemme jo haasteita sote-ammattilaisten saatavuudessa. Olemme isojen haastekokonaisuuksin edessä, mutta myös isojen mahdollisuuksien edessä. On vain käärittävät hihat ja upotettava kädet saveen, yhdessä.

Kotiin vietäviä palveluita kehitetään ja teknologiaa otetaan avuksi. Robotteja ei olla kehittämässä eikä niitä olla lähettämässä kotikäynnille. Kuitenkin teknologiaa voidaan ja pitää hyödyntää monin eri tavoin turvaamaan kotona pärjäämistä ja asumista sekä monipuolistamaan palveluita.

SoTe-tiken laajentuminen koko hyvinvointialuetta palvelevaksi yksiköksi tapahtuu 11 osaprojektin kautta. Jokaiseen osaprojektiin on nimetty asiantuntijat vastuuhenkilöiksi. SoTe-tike koskettaa yhdyspinnaltaan laajaa toimijoiden joukkoa. Tavoitteena on monipuolistaa kotiin vietäviä palveluita yhteistyössä mm. ensihoidon, alue-ensihoidon, kotisairaalan ja kotihoidon työtä kehittämällä. Tavoitteena on myös teknologian käyttöönotto tukemaan kotona asumista ja pärjäämistä erilaisin turvahälyttimin. Ammattilaisten työtä kentällä voidaan tukea monin eri tavoin teknologia avulla esimerkkinä tästä ovat etäkonsultaatiot, jolloin asiakasta ei välttämättä tarvitse kuljettaa lääkäriin, vaan asia saadaan tutkittua kotona ja tulokset ovat etälääkärin käytettävissä, etälääkäri kirjaa hoitosuunnitelman ja asiakkaan asia tulee hoidettua kotiin päin. SoTe-tiken laajentumista pilotoidaan ensimmäisenä Seinäjoen lisäksi Järvi-Pohjanmaalla ja Ilmajoella. Kohderyhmä laajenee myös ja mukaan tulee kotihoidon asiakkaiden lisäksi määritellyt asumispalveluiden asukkaat, joilla on ennakoimaton palvelutarve.

SoTe-tikeen on rakentumassa valvomorakenne, jonne tulee tieto alueella liikkuvista yksiköistä (mm. kotihoito, kotisairaala, alue-ensihoito, turva-auttajat), jolloin kotiin vietäviä palveluita voidaan koordinoida kustannustehokkaasti esimerkiksi silloin, kun asiakkaan turvahälytin hälyttää. SoTe-tikeen rakentuu järjestelmä, jonka avulla asiakkaasta/potilaasta saadaan tietoa kattavasti asiakkaan suostumuksella.

Tarvitaan myös sähköisiä herätteitä. Nämä antavat tiedon ammattilaisille esimerkiksi, jos omaishoitaja joutuu sairaalaa ja kotona olevasta omaishoidettavasta on huolehdittava tai kotihoidon asiakas menee osastolle niin hänen palvelunsa tauottuvat.

SoTe-tikellä on isot tavoitteet ja niillä haetaan asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta, kustannustehokkuutta ja avun saantia yhdellä yhteydenotolla niin asiakkaalle kuin ammattilaisele.

Tavoitteet ovat:

 • valvomo on rakennettu ja infra tukee toimintaa
 • ICT ja teknologia tukevat ja mahdollistavat SoTe-tiken 24/7 toiminnan koko hyvinvointialueella
 • yhdyspinnat on määritelty ja yhteistyö edistää sujuvia asiakas- ja potilasvirtoja
 • tieto on toiminnan ja sen kehittämisen sekä johtamisen keskiössä
 • osaaminen on korkeatasoista sekä laadukasta ja koulutus tukee osaamistason vaalimista
 • toimintayksikön johtamisen rakenteet on määritelty
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä on suunnitelmallista
 • Näistä syntyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen SoTe-tike kuntalaisten ja ammattilaisten avuksi, tueksi ja turvaksi.

Lisätietoja antavat:

Anne-Mari Lahdensuo
projektipäällikkö
050 474 2857
anne-mari.lahdensuo@epshp.fi

Kosti Tuokkola
projektityöntekijä
050 474 2628
kosti.tuokkola@epshp.fi