SoTe-tilannekeskus pilotti laajentuu 14.2.2022

SoTe-tilannekeskus mahdollistaa laajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuen odottamattomissa tilanteissa, kuten esimerkiksi kotihoidon asiakkaana olevan ikäihmisen sairastuessa äkillisesti, hänen aikaisemman sairautensa pahetessa tai toimintakyvyn tai olosuhteiden muuttuessa äkillisesti.

SoTe-tike-toimintamallille luotiin perusta vuoden 2021 aikana Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä. SoTe-tilannekeskuksen I-vaiheen pilotointi alkoi Seinäjoen kaupungin eteläisen kotihoidon alueella 17.11.2021. Pilotissa kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat, joilla on ennakoimaton palvelutarve.

SoTe-tike toimii pilottivaiheessa klo 8–20 välisenä aikana. SoTe-tikessä toimivat kotihoidon koordinaattori, toimistoalue-ensihoitaja, ensihoidon kenttäjohtaja, päivystysapupuhelin 116 117 ja sosiaali- ja kriisipäivystys. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään asiakkaan asioissa tilannekohtaisesti muun muassa yhteispäivystyksen, kiirevastaanoton, päivystysosaston, kotihoidon, asumispalveluiden, turva-auttajien, kotikuntoutustiimin, ensihoidon, kotisairaalan, perus- ja erityistason vuodeosastojen, Ikäkeskuksen ja poliisin kanssa.  

SoTe-tikessä hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta ja tarvittaessa lääkärikonsultaatioiden tuella linjataan, millaista hoitoa tai lisäapua asiakkaalle järjestetään. SoTe-tikestä kentällä toimiva ammattilainen saa tarvittaessa myös tukea, ohjausta ja neuvontaa. Asiakkaat saavat arvioidusti ja koordinoidusti aiempaa monipuolisemmin hoitoa ja palveluita kotiin eri sote-ammattilaisilta sekä tarvittaessa apua kiirevastaanotolta tai yhteispäivystyksestä.

Pilotointia on takana nyt reilut kaksi kuukautta ja voimme todeta monin eri mittarein toimintamallin toimivan;  asiakkaan avunsaanti lähtee liikkeelle ensimmäisestä kontaktista ja hoidon tarpeen arvioinnista. Yhden yhteydenoton periaate toteutuu pääsääntöisesti, moniammatillisuus näkyy tilanteiden ratkaisuissa, asiakas hoidetaan kolmen O-kirjaimen periaatteella = Oikea apu, Oikeaan aikaan, Oikeassa paikassa. Tiedon kulku on parantunut ja sote-ammattilaiset saavat ohjausta, neuvontaa ja tukea SoTe-tikestä.

Kotihoidon työntekijät ovat saaneet koulutusta hätätilan tunnistamiseen, kotihoidon hoidon tarpeen arviointiin sekä välineistön  käyttöön ja huoltoon. Se, että kaikki kotihoidon ammattilaiset toimivat koulutuksen mukaisesti, on äärettömän tärkeässä roolissa, kun puhutaan asiakkaan tarvitseman hoidon etenemisestä. Kun kotihoidon asiakas tai hänen läheisensä soittaa esimerkiksi päivystysapupuhelimeen 116 117, asiaa selvitellään tarvittaessa moniammatillisesti SoTe-tikessä ja tehdyn hoidon tarpeen arvioin kautta asiakas saa lisäapua kotiin, esimerkiksi alue-ensihoitajan tekemään tarkempaa arvioita verikokein tai EKG:n ottamisen kautta tai ajan kiirevastaanotolle. Lisäapu voi olla myös kotihoidon ylimääräinen käynti.

Hoidon tarpeen arviointi voi myös osoittaa päivystykseen kuljettamisen tarpeen, jolloin tehtävä siirtyy kuljettavalle ensihoidon yksikölle. Voinnin salliessa käytetään Kela-taksia tai omaisen kyytiä. Asiakkaan saapuessa päivystykseen, terveydenhuollon ammattilaisilla on jo tieto tehdystä hoidon tarpeen arvioinnista.

Moniammatillisuus näkyy toiminnassa ja sitä kuvaavissa mittareissa. Asiakas saa tarvitsemiaan palveluita kotiin, ammattilaisten resurssit kohdentuvat hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti ja päällekkäiseltä työltä vältytään. Lisäksi tieto kulkee sujuvasti ammattilaisten ja asiakkaan/omaisten välillä.

Pilotin I-vaiheen aikana on noussut esiin kehittämiskohteita ja sen vuoksi pilotoinnin vaiheistus on osoittautunut oikeaksi tavaksi edistää SoTe-tike toimintaa. Tämän vajaan kolmen kuukauden aikana toimintaa on arvioitu ja arvioidaan edelleen monella eri tavalla ja niiden pohjalta toimintaa on kehitetty. Asiakkaita ja sote-ammattilaisia on kuultu ja kuullaan herkällä korvalla sekä vastataan esiin nousseisiin kehittämisen tarpeisiin. Olemme saavuttaneet SoTe-tikessä myös jotain erityisen merkittävää; sote-ammattilaisten aiempaa tiiviimpi yhteistyö näkyy konkreettisesti toiminnassa ratkaisukeskeisyytenä, toisen työn ja ammattitaidon lisääntyneenä arvostamisena ja vankempana keskinäisenä luottamuksena. SoTe-tikessä nähdään, että toimintamalli pystyy vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin jo nyt. Kehittyessään SoTe-tike tulee laajenemaan koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

SoTe-tike laajentuu 14.2.2022 Seinäjoen kotihoidon pohjoiselle alueelle. Henkilöstö on jo koulutuksen saanut ja kotihoidon asiakkaille/omaisille on tiedotettu asiasta.

Asiakas ei voi itse ottaa suoraan yhteyttä SoTe-tikeen, mutta kun hän soittaa päivystysapupuhelimeen 116 117, tekee turvapuhelinhälytyksen tai soittaa hätäkeskukseen, joka arvioi tilanteen kiireettömäksi, SoTe-tiken moniammatillinen tiimi ryhtyy  etsimään asiaan ratkaisua. Pilottivaiheessa määritellyillä sote-ammattilaisilla on pilottivaiheen kohderyhmän mukaisesti mahdollisuus ottaa yhteyttä SoTe-tikeen.

Samalla kun Seinäjoella SoTe-tikeä pilotoidaan, rakennetaan toimintaa kohti hyvinvointialuetta. SoTe-tike siirtyi EPSHP:n hallinnoinnista Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen tämän vuoden alusta.

Lisätietoja antaa

Anne-Mari Lahdensuo
projektipäällikkö
anne-mari.lahdensuo@epshp.fi
p. 050 474 2857