Terapiat Etulinjaan -hanke

Terapiat Etulinjaan (TE -hanke) on sotekeskusten matalan kynnyksen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden kehittämiseksi luotu hanke. Terapiat etulinjaan on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja yliopistosairaaloiden ja tulevien hyvinvointialueiden yhteiskehittämiskohde.

Tärkeimpänä tavoitteena on oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut työikäisille asiakkaille, jotka hakevat apua ja tukea elämänkriiseissään, lievissä tai keskivaikeissa mielen tai riippuvuuden ongelmissa.

Menetelminä käytetään ohjattua omahoitoa, jossa ammattilainen tukee asiakkaan itsehoitoa strukturoiduilla vastaanottokäynneillä. Terapianavigaattori puolestaan auttaa asiakasta pohtimaan omaa tilannettaan ja oireitaan sekä toimii samalla ammattilaiselle hoidontarpeenarvioinnin työvälineenä. Ammattilainen täydentää keskustelussa asiakkaan kanssa terapianavigaattorin tuloksia. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa ammattilaisen on myös mahdollisuus tarjota lievissä ja keskivaikeissa ongelmissa asiakkaalle etulinjan lyhytterapiaa, joka on myös strukturoitu hoitokokonaisuus.

Ammattilaiselle hanke tarjoaa koulutusta niin ohjattuun omahoitoon, terapianavigaattorin käyttöönottoon sekä etulinjan lyhytterapiakoulutusta. Koulutukset tapahtuvat sotekeskuksen kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Menetelmäkoordinaattori toimii käyttöönoton tukena ja menetelmäohjaaja tukee etulinjan lyhytterapian käytännöissä.

Lapsille ja nuorille on olemassa oman TE -hankekokonaisuus, jonka sisältö on suunnattu ikätason mukaisesti.

Hankkeen verkkosivut https://terapiatetulinjaan.fi/

Lisätietoja:

Marjo Kankaanpää
menetelmäkoordinaattori
Psyk sh, TtM
Terapiat Etulinjaan
marjo.kankaanpaa@pshp.fi
p. 044 472 9911