Tieto johtaa meidät entistä paremmiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille helposti ja oikea-aikaisesti sekä parantaa palvelujen saatavuutta.  Tavoitteena on, että palvelut muodostavat joustavan kokonaisuuden hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Palvelujen kehittämisen edellytyksenä on tietojärjestelmistä saatavan datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Tällä hetkellä tieto on koottuna hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmiin ja on vaikea kuvata esimerkiksi palveluketjujen toimivuutta yhteismitallisesti. On tärkeää saada myös tietoa palvelujen laadusta ja kustannuksista sekä asiakkaan kokemuksesta. Asiakaspalautteen ja siihen liittyvän tiedon kerääminen on palvelujen kehittämisessä keskeisessä roolissa

Etelä-Pohjanmaalla kehitetään tietojen kirjaamista ja tilastointia yhtenäisemmäksi sekä kehitetään ja uudistetaan alueella tietojärjestelmiä tukemaan koko alueen johtamista ja ohjaamista. Tilastoitua tietoa kootaan, käsitellään ja analysoidaan tietojärjestelmien avulla siten, että tiedon avulla saadaan kattava kuva palveluiden sujuvuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen kehittämistä ohjataan kansallisesti siten, että voimme vertailla palveluja paitsi alueellisesti myös kansallisesti. Tietoa hyödynnetään palvelujen arvioinnissa ja ennakoimisessa siten, että sote-palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan asukkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa. Myös asukkaille tuotetaan luotettavaa tietoa palveluiden laadusta, saatavuudesta ja toimivuudesta.

Viime kädessä tiedolla johtamisen tavoitteena on, että asukkailla on käytössä tarpeitaan vastaavat sote-palvelut sujuvasti ja helposti.

Lisätietoja:
Tuula Ristimäki
kehityspalvelupäällikkö, tietohallinto
Sote-rakenneuudistus, ICT-koordinaatio
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri