Yhden näkymän tilannekuva asiakkaan suostumuksella

UNA YTIMEN TILANNEKUVA MAHDOLLISTAA ASIAKKAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOJEN NÄYTTÄMISEN AMMATTILAISELLE SAMASSA TILANNEKUVASSA

Pilotti käynnissä myös Etelä-Pohjanmaalla!

UNA tilannekuva koostaa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot eri lähteistä muodostaen mahdollisimman reaaliaikaisen tilannekuvan. Vastaavanlainen tilannekuva on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilannekuva tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista haasteiden ennakoinnissa, sairauksien tunnistamisessa sekä hoidon välittömässä valinnassa.

Kokonaiskuva asiakkaasta auttaa suunniteltujen palvelujen yhteensovittamisessa, kun jo varatut käynnit ja varaukset nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tilannekuva palvelee niin yksittäisen ammattilaisen kuin sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestäjänkin toimintaa. Tilannekuvan myötä asiakas- ja potilasturvallisuus lisääntyy, kun tiedot koostetaan erilähteistä katseltavaksi yhdelle näkymälle.

Etelä-Pohjanmaan pilotissa tilannekuvaan tulee näkyviin Kanta-palveluiden arkistoon tallentuneet terveyden- sekä sosiaalihuollon tiedot (esim. riskitiedot, käyntitekstit, mittaustulokset, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, rokotukset, diagnoosit, toimenpiteet, reseptitiedot), kotihoidon palvelutiedot ja kotona toteutettujen palveluiden yhteydessä tallennetut havainnot ja huomiot, toimintakyvyn mittarit, apuvälinelainat, sekä sosiaalihuollossa tiettyihin palvelutehtäviin kirjatut asiakuudet, arviot, päätökset ja suunnitelmat.

Asiakkaan luvalla laajempi tietosisältö palvelujen järjestämiseksi

Jotta tilannekuvaan voidaan tuoda eri järjestelmistä olevat tiedot, asiakkaalta on saatava nimenomainen suostumus tietojen luovutukseen rekistereiden välillä. Suostumuksen antaminen edistää palveluiden järjestämistä laajemman tietosisällön näkymän avulla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suostumuksen antaminen on asiakkaalle vapaaehtoista ja suostumuksen kerääminen tapahtuu sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisen toimesta potilaan hoito- tai asiakassuhteen aikana. Asiakkaan suostumuksen myötä on sosiaalihuollon rekisteriin tallennettujen tietojen avulla mahdollisuus antaa kokonaisvaltaisempaa hoitoa.

UNA tilannekuvan pilotointi on aloitettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sisätautien vuodeosastolla A32, jossa tilannekuvaa voivat hyödyntää asiakkaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Suostumukseen voi tutustua tarkemmin UNA Suostumus.

UNA-tilannekuvan käyttöönottoa koskeviin tiedusteluihin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta sairaanhoitopiirin johtaja Tero Järvinen, tero.jarvinen@epshp.fi, puh. 050 474 4100, sekä tietohallintojohtaja Ari Pätsi, ari.patsi@epshp.fi, puh. 050 370 6839.

*****************************************************************************************************************************

Miten tilannekuva ja suostumuksen antaminen hyödyttää asiakasta?

Asiakkaan palvelujen kokonaistilanne auttaa ammattilaista hoitotilanteessa. Tilannekuvaan kootaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamia asiakas- ja potilastietoja, sekä kotihoidon tietoja.

Tilannekuva näyttää palvelua tuottavalle ammattilaiselle asiakaskohtaisesti toteutuneet palvelut sekä palveluntarjoajan, keskeiset terveys- ja hoitotiedot, sekä sosiaalihuollon arviot, suunnitelmat ja päätökset.

Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eikä vaikuta asiakkaan saamaan hoitoon tai palveluihin. Suostumuksen antaminen edistää kuitenkin palvelun järjestämistä, kun ammattilaisilla on käytössään laajemmin tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta.

Lisätietoja: UNA Oy